องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/ 2562 ณ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเน้นการวิจัย พัฒนา บุกเบิก จนถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูง

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ได้แก่ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและเห็นชอบการสนับสนุนงานด้านต่างๆ แก่โครงการหลวง ชองคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง หรือ กปส. แล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ กปส. ได้แจ้งมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 31 หน่วยงาน เพื่อรับทราบและเร่งดำเนินการตามมติ ครม.ต่อไป นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ยังได้เร่งให้โครงการหลวงดำเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง จากระยะ 3 ปี เป็น 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรับฟังการรายงานผลการร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62 เมื่อวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดย UNODC ได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผลักดันการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกนำแนวทางพัฒนาทางเลือกที่เสนอโดยรัฐบาลไทย และเปรู ไปใช้ นอกจากนี้ผู้แทนของโครงการหลวงยังได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้แทนประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ลาว เมียนมา และเปรู เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งนานาประเทศต่างเห็นว่าโครงการหลวงประสบความสำเร็จ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูง แบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่ประเทศอื่น ๆ ที่ยังมีปัญหา รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทางเลือกของ UNODC ณ กรุงเวียนนา ยังได้ตอบรับการเข้าร่วมประชุม และร่วมอภิปราย ในการประชุมวิชาการนานาชาติของมูลนิธิโครงการหลวง ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และเสนอให้โครงการหลวงนำผลจากการประชุมนี้ ไปเสนอในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด ครั้งที่ 63 ที่จะจัดขึ้นกรุงเวียนนาอีกครั้งด้วย องคมนตรี ประธานการประชุม ยังได้เน้นย้ำในการศึกษาวิจัยของโครงการหลวงจะต้องทำการศึกษาวิจัยในเรื่องที่สามารถนำไปใช้เพื่อก่อประโยชน์ และพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยขององค์กรด้วย

โดยที่ประชุมครั้งนี้ได้มีมติให้มีการขอรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์ “เนคทารีน” ซึ่ง รศ.ดร. อุณารุจ บุญประกอบ นักวิจัยชองโครงการหลวงสามารถพัฒนาพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่จากแม่ “AprilGlo” และพ่อพันธุ์ “SunWright” ลักษณะเด่น คือ ผลทรงกลมสีแดงสดใส เนื้อผลสีเหลือง ผิวผลไม่แตกง่าย สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าผลผลิตจากประเทศอื่น ๆ ในซีกโลกเหนือ อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ที่สามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพความชื้นสูง ทนทานต่อโรคราสนิม และโรคใบจุด ให้ผลผลิตคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันโครงการหลวงได้เริ่มทดลองจำหน่าย และตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เมื่อปีที่ผ่านมา นักวิจัยของโครงการหลวงยังได้พัฒนาพันธุ์เนคทารีน และขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร จำนวน 1 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์โกเมน 1 ซึ่งโครงการหลวงได้นำไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สถานีฯ อินทนนท์ พร้อมทั้งปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรที่ศูนย์ฯ แม่ปูนหลวง ผาตั้ง และห้วยน้ำขุ่น คาดว่าจะเริ่มให้ผลผลิตในปี พ.ศ. 2563

ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) โดยคาเฟ่อเมซอน ในการนำเมล็ดกาแฟโครงการหลวงผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟดริป (Pour Over) การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชา และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นที่มีศักยภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ร้านคาเฟ่อเมซอนทั่วประเทศ เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวเขาให้อยู่ดีกินดีตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้กาแฟอาราบิกาเป็นพืชยืนต้นที่โครงการหลวงนำมาศึกษาวิจัยและส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกทดแทนฝิ่น การผลิตกาแฟโครงการหลวงเน้นการผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผสมผสานกับพืชท้องถิ่นภายใต้ร่มเงาของไม้ยืนต้นธรรมชาติ สำหรับใน ปี พ.ศ. 2562 กาแฟโครงการหลวง ได้เพิ่มความหลากหลาย และคุณภาพของกาแฟร้อนและเย็นที่จำหน่ายอยู่ในร้านโครงการหลวง ด้วยการนำนมกระบือเมซาน่า มาใช้เป็นส่วนผสมในการชงกาแฟ ทำให้ได้กาแฟที่หอมกรุ่น รสชาติกลมกล่อม เปิดจำหน่ายครั้งแรกที่ร้านโครงการหลวง ใน จ.เชียงใหม่ 4 สาขา และในเดือนพฤษภาคม 2562 จะมีจำหน่ายเพิ่มขึ้นที่โครงการหลวง สาขา ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ