องคมนตรีประชุมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 มีนาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณโดยรอบ ร่วมกับ แม่ทัพภาคที่ 3 อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการตำรวจผู้ธรจังหวัดเชียงใหม่ อัยการจังหวัดฮอด นายอำเภอจอมทอง และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยองคมนตรีได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานของโครงการหลวงให้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง ถือกำเนิดขึ้นจากการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาหมู่บ้านผาหมอน เขตพื้นที่ดอยอินทนนท์เป็นครั้งแรก เมื่อ ปี พ.ศ. 2514 ทรงทราบว่าราษฎรเผ่าม้งและปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มีอาชีพทำนาและปลูกฝิ่น จึงมีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้ใหญ่บ้านให้พยายามหาทางใช้น้ำจากน้ำตกมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และหัวพันธุ์แกลดิโอลัส เพื่อสร้างรายได้ทดแทนฝิ่น ในปี พ.ศ. 25ช22 จึงมีการก่อตั้งโครงการหลวงอินทนนท์ขึ้น เพื่อสนองตามพระราชดำริ และเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550

วัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เพื่อเป็นแหล่งวิจัยไม้ดอก ไม้ผล พืชผัก กาแฟ เนื่องจากพื้นที่อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมคือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 600-1400 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20.40 องศาเซลเซียส และยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อการผลิตและขยายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรบริเวณโดยรอบสถานีฯ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง

ในการพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวแก่เกษตรกรชาวเขา โดยรอบสถานีฯ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ กว่า 97 ชนิด มีขบวนการปลูกพืชได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐาน GLOBALG.A.P. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ของ มกท.(IFOAM) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ชุมชนชาวเขาบริเวณดอยอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การปลูกหญ้าแฝก การฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของดินและน้ำ ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้าน งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทำแนวป้องกันไฟ รวมถึงกิจกรรมการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 1,850 ราย มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ปัจจุบันสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ มีพื้นที่ส่งเสริมรับผิดชอบ 173.67 ตารางกิโลเมตร 277,872.75 ไร่ เป็นชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ และม้ง รวม 11 หมู่บ้าน 1,829 ครัวเรือน จำนวนประชากร 7,773 คน ผลผลิตหลัก ได้แก่ เซเลอรี่ มะเขือโครงการหลวง เฟนเนล เบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดกวางตุ้งซุกินี พริกหวาน พีช พลับ สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์ องุ่น อาโวคาโด กีวี ถั่วอะซูกิ ถั่วแดงหลวง กาแฟอาราบิก้า กุหลาบ เจอบีร่า ลิ้นมังกร ออนิโทกาลั่ม