วันที่ 14 มีนาคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขับเคลื่อนให้มูลนิธิ ฯ ก้าวไปสู่องค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูง

โดยก่อนการประชุมพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีได้รับมอบทุนสนับสนุนโครงการ "โรงเรือนในโรงเรียน" จำนวน 330,737 บาท จากบริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัดผู้ดำเนินกิจการร้าน siszler เพื่อจัดสร้างโรงเรือนจำนวน 6 โรงเรือน ให้แก่ 6 โรงเรียนในพื้นที่โครงการหลวง พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลการประกวดแปลงพืชผักในระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ประจำปี พ.ศ.2561 แก่เกษตรกรดีเด่นของโครงการหลวงจำนวน 10 ราย จาก สถานีวิจัย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 9 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกเกษตรกรที่ตั้งใจเพาะปลูกพืชผัก

จากนั้น องคมนตรีได้ติดตามความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆโดยมีประเด็นสำคัญ คือ งานส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก และการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่โครงการหลวงจากศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน โดยองคมนตรี ประธานกรรมการบริหารฯ ได้เร่งรัดการดำเนินการด้านปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ. อ. แม่ระมาด จ. ตาก ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลำดับที่ 39 ของโครงการหลวง และเป็นแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองชุมชนโครงการหลวงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยชุมชนโครงการหลวง 11 แห่ง ผ่านการตรวจประเมินในระดับดีเยี่ยม และอีก 1 แห่ง ผ่านการตรวจประเมินในระดับดีมาก ถือได้ว่าโครงการหลวงเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ดำเนินการในเรื่องนี้ และเป็นต้นแบบชุมชนบนพื้นที่สูง นอกจากนี้ยังรับฟังการรายงานผลการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์/สารทดแทนและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช การเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง โดยศูนย์อารักขาพืช และความก้าวหน้าของส่วนงานต่าง ๆ ทั้งด้านการวิจัย พัฒนา และส่งเสริม พืชผัก สมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ ปศุสัตว์ เห็ด กาแฟอาราบิก้า ประมงน้ำจืด ฯลฯ