องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2562

 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวงได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่ 6/2562 พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินและให้นโยบายการทำงานแก่คณะอนุกรรมการฯ

โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านวิศวกรรม ได้แก่ ถนน ระบบไฟฟ้า และน้ำ ในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวง นอกจากนั้นองคมนตรียังได้ติดตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับนานาประเทศ ฟๅได้แก่ การพิจารณาบุคลากรของโครงการหลวงไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ราชอาณาจักรภูฎาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า การให้คำปรึกษา และแนะนำการปฏิบัติงานด้านพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผลในพื้นที่ เมืองพูนาคาและเมืองทิมพู ตามแผนการปฏิบัติงานภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และ Royal Project of Bhutan และติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมงาน “โครงการหลวง 50 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปี 2562 นี้

 

นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังได้รับรางวัล “Belle Berry Awards Angel” จากการประชุมสัมมนานานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ คณะอนุกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับเชิญในฐานะผู้แทนนักวิชาการของประเทศไทยไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง“Technological innovation for Strawberry Industry in Thailand” ในการประชุมสัมมนานานาชาติ “The 2nd International Strawberry Brand Symposium” ณ เมืองลี่ซุย มณฑลหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนากว่า 30 ประเทศ ประกอบด้วย นักวิชาการ นักธุรกิจ และเกษตรกร รวม 500 คน โดยคณะผู้จัดงานพิจารณาว่า การปลูกสตรอว์เบอร์รีในประเทศไทย ประสบผลสำเร็จในการเป็นพืชสร้างรายได้แก่เกษตรกรทดแทนฝิ่น แก้ปัญหาความยากจน ลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าอย่างยั่งยืน ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และยังมีการวิจัย ทดสอบสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์ต่าง ๆ ปลูกได้ทั่วไปในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย นับตั้งแต่ สายพันธุ์ พระราชทาน 13 20 และ 16 จนถึงพันธุ์พระราชทานต่าง ๆ ได้แก่พันธุ์พระราชทาน 50, 60, 70, 72, 80 และพันธุ์พระราชทาน 88 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ล่าสุด สร้างรายได้ปีละกว่าหลายร้อยล้านบาท เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีทั้งในและต่างประเทศได้อย่างดียิ่ง