วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 องคมนตรีจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง องคมนตรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เลขานุการมูลนิธิโครงการหลวง คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของโครงการหลวง ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งยังสนับสนุนการนำองค์ความรู้ของโครงการหลวง ไปส่งเสริมให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 ของโครงการหลวง และยังเป็นศูนย์ที่กำเนิดขึ้นในรัชกาลที่ 10 ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ห่างไกลและทุรกันดาร เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ มีฐานะยากจน ดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่น รวมทั้งเริ่มมีการบุกรุกขยายพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพด

ในปีพ.ศ.2559 มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปพัฒนาชุมชนดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง โดยเริ่มดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โครงการหลวง คือ การพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าไปสำรวจและปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเริ่มดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ มาตามลำดับ และก่อตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ” ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 โดยพื้นที่ของศูนย์ฯ เลอตอ มีสภาพเดียวกับยุคแรกของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ มีชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ รวม 6 หมู่บ้าน 14 หย่อมบ้าน 1,111 ครัวเรือน จำนวนประชากร 5,616 คน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 339 ราย

ศูนย์ฯ ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืช และศึกษาการเจริญเติบโตของพืชภายใต้สภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ฯ เพื่อคัดเลือกชนิดพืชที่มีความเหมาะสมส่งเสริมแก่เกษตรกร ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล และกาแฟ จนสามารถสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสนับสนุน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ภายใต้บริบทของชุมชน โดยร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนายุวเกษตรกรโครงการหลวง เพื่อเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต ผลผลิตหลัก ได้แก่ เบบี้ฮ่องเต้ กวางตุ้ง คะน้าฮ่องกง ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี ซุกินี สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี และเสาวรสหวาน