การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
 

วันที่ 21 มกราคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 300 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และหัวหน้าสถานีวิจัยเกษตรหลวง และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

เวลา 09.00 น.องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และผู้แทนจาก กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ กล่าวแก่ที่ประชุมว่า โครงการหลวงมีภารกิจสำคัญคือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระประสงค์ ร. 9 และพระราชปณิธาน ร. 10 ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างอาชีพแก่ราษฎร พัฒนาสังคมและชุมชนชาวเขาให้อยู่ดีกินดี เป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ ส่งเสริม ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำลำธาร ชุมชนโครงการหลวงเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุล สำหรับการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้เป็นภารกิจของโครงการหลวง แต่ประชาชนก็สามารถเข้าไปท่องเที่ยวเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆ ของโครงการหลวงได้ เนื่องจากโครงการหลวงเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้มากมาย จึงถือเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรที่สูงที่สำคัญของประเทศ โดยขณะนี้ได้เริ่มต้นการดำเนินการที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นลำดับแรก ในลักษณะของอ่างขางโมเดล เพื่อนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่สูงแห่งอื่นๆ ต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ในการจัดทำแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง คือการพัฒนาพื้นที่สูงเกิดความยั่งยืน โดยชุมชนชาวเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่สูงอื่นอีกมาก

ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์องค์กร จากระยะ 3 ปี เป็น 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อพื้นที่สูง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้สามารถพึ่งตนเองและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
4. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและป่าต้นน้ำลำธารให้มีความสมบูรณ์
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม มีระบบปฏิบัติงานที่ดี และมีความยั่งยืน
เพื่อนำทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้สนองตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานบรรลุตามเป้าหมายคือ ชุมชนโครงการหลวงเป็นชุมชนที่กินดี อยู่ดี พึ่งพาตนเอง อยู่ร่วมกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

และในเวลา 14.00 น. องคมนตรีกัมปนาท รุดดิษฐ์ ได้ประชุมร่วมกับคณะคณะอนุกรรมการวิจัยและประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 2 อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมว่า การวิจัยจะต้องตอบโจทย์แก่โครงการหลวง มุ่งเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้าน ต่อยอดสิ่งที่โครงการหลวงทำมา เช่น การวิจัยส่งเสริมดอกไม้ เพื่อลดการนำเข้า วิธีการทำงานต้องลดขั้นตอน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างความร่วมมือกับองค์กรด้านการวิจัยต่างๆ ให้มีผลงานในเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงห่วงใยเรื่องการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งโครงการหลวงได้มีการพัฒนาสารชีวภัณฑ์ทดแทนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถขายแค่ประชาชนเพื่อให้มีการขยายการใช้อย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์แก่ประเทศ นอกจากนี้ยังเสนอแนะเรื่อง การนำกัญชงไปวิจัยเป็นยารักษาโรค นอกจากการพัฒนาเป็นเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งที่ประชุมได้รับไปหารือเพื่อให้การทำงานวิจัยเป็นประโยชน์ ตอบสนอง และตรงต่อภารกิจของโครงการหลวงอย่างแท้จริง นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานอนุกรรมการได้ให้ที่ประชุมอภิปรายในรวมงานวิจัย เพื่อให้เกิดวามเชื่อมโยงงานวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างแผนงานวิจัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ มูลนิธิโครงการหลวงระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2562-2564) และกรอบการวิจัย ฯ ในระยะต่อไป