การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ที่ดี ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 คน ประกอบด้วย ผู้ประสานงานสาขาต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ และนักวิชาการสาขาต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

องคมนตรี กัมปนาท. รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดประชุมขึ้นในวันนี้. การบูรณาการการทำงานระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และศุนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงอย่างใกล้ชิดเป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันเราต้องก้าวสู่การเป็นพหุสังคม เพื่อการอยู่รอด มูลนิธิโครงหลวงดำเนินงานสนองตามพระราชประสงค์ ร.9 และ ร.10 มากว่า 49 ปี เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ตรง ถือเป็นต้นแบบที่หน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศนำไปเป็นแบบอย่าง พระราชประสงค์ ร.9 ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก ลดการปลูกพืชผิดกฏหมายได้สร้างประโยชน์ต่อประเทศและโลกอย่างมากมาย และได้ถูกนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบในเวทีต่างๆ ในต่างประเทศ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานของโครงหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิด จัดระบบการทำงานให้เหมาะสมเพื่อนำพาองค์กรไปสุ่ความสำเร็จตามพระราชประสงค์และสร้างชื่อเสียงต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติงานเชิงบูรการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขณะนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้มุ่งดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อพื้นที่สูง เน้นการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ มุ่งสุ่การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้พึ่งตนเองเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การบริหารจัดการตลาดเพื่อสังคม ให้สามารถแข่งขันในอนาคตได้ โดยสินค้าจากจีนเป็นคู่แข่งสำคัญ การพัฒนาสู่องค์กรที่มีคุณธรรม มีระบบปฏิบัติงานที่ดี และยั่งยืน โดยโครงการหลวงเน้นการปลูกพืชหลากหลายชนิดในระบบหมุนเวียนภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย สนับสนุนระบบกักเก็บน้ำและการประหยัดน้ำในพื้นที่ ลดสารเคมีและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคแมลงทดแทน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์กรปลูกป่าโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครอบครัวด้วยไม้โตเร็ว อีกทั้งพัฒนาโครงการ Low Canbon ในชุมชนบนพื้นที่สูง โดยวิธีประสานการทำงานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามพระราชประสงค์ และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป