วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 3/2562 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของโครงการหลวงให้เป็นไปตาม พระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของโครงการหลวง ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งยังสนับสนุนการนำองค์ความรู้ของโครงการหลวง ไปส่งเสริมให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น โดยองคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินและให้นโยบายการทำงานในระยะต่อไปแก่คณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บัญชาการมณฑล 33 ผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ รวมทั้งสิ้น 25 คน 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง  

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง โดยองคมนตรีได้สรุปในที่ประชุมรับทราบมติจากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ง พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ตั้งของศูนย์/สถานีโครงการหลวง 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก เป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการหลวง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และขณะนี้โครงการหลวงได้มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 พื้นที่ของศูนย์ฯ เลอตอ มีสภาพเดียวกับยุคแรกของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จึงต้องเร่งการพัฒนา โดยความร่วมมือหน่วยราชการ นอกจากนี้ องคมนตรียังได้เน้นย้ำการดำเนินงานเรื่องการพัฒนาพืชปลอดภัย เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระทัยในสุขภาพที่ดีของประชาชน จึงทรงเน้นความสำคัญของพืชปลอดภัย และให้โครงการหลวงดำเนินงานเป็นต้นแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สถานี/ศูนย์ ที่เป็นแหล่งผลิตจึงต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จากผลการตรวจสอบสารตกค้างในพืชผัก ผลไม้ จากงานส่งเสริมเกษตรกรของโครงการหลวง โดยห้องปฏิบัติการอารักขาพืช เดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ไม่พบสารตกค้างที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเลย ในช่วงท้ายของการประชุม องคมนตรีได้ขอให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงทุกคนภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำงานถวายแด่พระราชวงศ์ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีวินัย และเสียสละในการทำงาน เพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศโดยส่วนรวม