สัมมนาแผนยุทธศาสตร์และการบริหารและการตลาด ปี 2561

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง จัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และการบริหารและการตลาด การนำเสนอผลการดำเนินงานฝ่ายตลาด ปี 2561 และนำเสนอแผนการดำเนินงานฝ่ายตลาดตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2562-2564) ของส่วนงานต่างๆ ของฝ่ายตลาด และได้เข้าศึกษาดูงานที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.มาบข่า กิ่ง อ.นิคมพัฒนาฯ จ.ระยอง เพื่อดูงานการเกษตรในโรงเรือนด้วยนวัตกรรมการใช้พลังงานความเย็นจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ และโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จากนั้นได้เดินทางไปสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่1 (ระยอง) ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ทำกิจกรรมปลูกต้นต้นโกงกางเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติชายฝั่งทะเล