เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2528 ด้วยชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดำรงชีพด้วยการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้นำพืชเขตหนาวไปส่งเสริมแก่ราษฎรทดแทนการปลูกฝิ่น และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสาธารณูปโภคในชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ ครอบคลุมพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร
500–1,250 เมตร
24 องศาเซลเซียส
คนเมืองและชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง รวม 7 หมู่บ้าน (17 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 1,980 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และส่งเสริมการปลูกไม้ตัดดอก เห็ด กาแฟ ชาจีน และวานิลลา สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยให้แก่ชุมชนชาวเขา การพัฒนายุวเกษตรกร รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น กะหล่ำปลีหัวใจ คอสสลัด เห็ด กล้วยไม้ซิมบิเดียม รองเท้านารี อาโวคาโด พลับ องุ่นดำไร้เมล็ด เสาวรส ชาจีน และกาแฟอาราบิก้า

 

     ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 65 กิโลเมตร ผ่านอำเภอแม่ริม มุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่แตง แล้ว เลี้ยวซ้ายทางเลี่ยงเมือง เข้าทางสายแม่แตง-ปาย จากนั้นเลี้ยวขวาที่ทางแยกขึ้นศูนย์ฯ ม่อนเงาะ (หน้าวัดสบ    เปิง) ไปตามถนน อีกประมาณ 10 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยางยาวไปจนถึงศูนย์ฯ ม่อนเงาะ      

 

 

หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทร. 09 5675 3848

อีเมล: mg7022rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ (pdf) THAI, ENG