ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.  2528  หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปสำรวจสภาพพื้นที่หมู่บ้านม่อนเงาะ  ตำบลเมืองก๋าย  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ในพื้นที่  และได้ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยด้วยการปลูกฝิ่น และพืชไร่ทุกปี  มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน  เพื่อประกอบการพิจารณา ในการวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวเขา และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะจึงเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านพืชผักเป็นลำดับแรก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านพัฒนาสังคมและกิจกรรมกลุ่ม จนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป

 

 


 

 

ตำบลสบก๋าย    อำเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่

 

 


 

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800 - 1,250   เมตร เป็นป่าดิบเขาไม่ผลัดใบและป่าเบญจพรรณ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH ที่ 5.90

 

 


 

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด  12.5  องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 33.7 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,117  มิลลิเมตรต่อปี

 


 

ประกอบด้วยเผ่าม้ง 751 คน และคนพื้นเมือง 1,325 คน รวม 2,076 คน คิดเป็น 616 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน 17 หย่อมบ้าน นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ บางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่  67 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง ใช้เส้นทาง 107 เชียงใหม่-แม่แตง ถึงตลาดแม่มาลัยให้เลี้ยวซ้าย ตามเส้นทาง 1095  แม่มาลัย-ปาย  ประมาณ 12 กิโลเมตร จะพบทางแยกขึ้นศูนย์ทางขวามือ ตรงข้ามวัดสบปิง ขึ้นไปอีก 17 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการศูนย์   ฤดูฝนการคมนาคมลำบาก

 

  


 

เพื่อเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้าน อาชีพการเกษตรและนอกภาคเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้พอกิน เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลต่อการกิจ ตามเป้าหมายขององค์กร มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนและตอบสนองต่อสมาชิก ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้เป็นต้นแบบและศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านการพัฒนา บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข เพื่อให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง

 


 

 

 

งานทดสอบและสาธิต ดำเนินการสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร เช่น ชา  ไม้ผลเขตหนาว ได้แก่  พลับ พลัม สาลี่ อะโวคาโด มะม่วง และมะเฟือง  แปลงสาธิตไม้ดอกและไม้ใบ
งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ   งานส่งเสริมพืชผัก  ชนิดต่างๆ ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น งานส่งเสริมกาแฟ ให้คำแนะนำในการดูแลสวนกาแฟ งานส่งเสริมไม้ผลเมืองหนาวชนิดต่างๆ เช่น พลับ พลัม และส้มเขียวหวาน

 

 

 


 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรทั้งหมด 427 ราย ซึ่งมีพื้นที่ส่งเสริมจำนวน 828 ไร่ 7 โรงเรือน ครอบคลุมหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้าน (17 กลุ่มบ้าน) โดยพยายามเน้นให้เกษตรกรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งด้านป่าไม้ และอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความสมดุลของธรรมชาติต่อไป