เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2528 ด้วยชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดำรงชีพด้วยการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้นำพืชเขตหนาวไปส่งเสริมแก่ราษฎรทดแทนการปลูกฝิ่น และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสาธารณูปโภคในชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ ครอบคลุมพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร
500–1,250 เมตร
24 องศาเซลเซียส
คนเมืองและชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง รวม 7 หมู่บ้าน (17 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 1,980 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และส่งเสริมการปลูกไม้ตัดดอก เห็ด กาแฟ ชาจีน และวานิลลา สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยให้แก่ชุมชนชาวเขา การพัฒนายุวเกษตรกร รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น คอสสลัด กะหล่ำปลีหัวใจ ซิมบิเดียม รองเท้านารี แวนด้า การผลิตไม้กระถาง อาโวคาโด องุ่นไร้เมล็ด พลับ เสาวรส พลัม มะม่วง เคพกูสเบอร์รี ชาจีน ชาอัสสัม กาแฟอาราบิก้า เห็ดหลินจือ

 

     ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 65 กิโลเมตร ผ่านอำเภอแม่ริม มุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่แตง แล้ว เลี้ยวซ้ายทางเลี่ยงเมือง เข้าทางสายแม่แตง-ปาย จากนั้นเลี้ยวขวาที่ทางแยกขึ้นศูนย์ฯ ม่อนเงาะ (หน้าวัดสบ    เปิง) ไปตามถนน อีกประมาณ 10 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยางยาวไปจนถึงศูนย์ฯ ม่อนเงาะ      

 

 

หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

อีเมล: mg7022rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ (pdf) THAI, ENG