เมื่อ พ.ศ. 2512  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าลาหู่ ที่หมู่บ้านวังดินซึ่งห่างจากชายแดนไทย-พม่า  6 กิโลเมตร ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดสนของราษฎร อีกทั้งเป็นจุดล่อแหลมทางชายแดน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม จึงเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2526 อย่างเป็นทางการ โดยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง  ตลอดจนพื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

เป็นที่ราบริมแม่น้ำกก ล้อมรอบด้วยแนวเขาสลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ 29,704 ไร่
480 เมตร
25 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่า ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยแซ่ม มูเซอ อาข่า ปกาเกอะญอ จีนยูนาน ลีซอ เย้า และคนเมือง หมู่บ้านที่รับผิดชอบรวม 9 หมู่บ้าน จำนวนประชากรกว่า 2,670 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล และเห็ด ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิเช่น การทอผ้า และการปักผ้าอาข่า เป็นต้น สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การพัฒนายุวเกษตกร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองสีขาว ฟักทองสีส้ม ฟักทองจิ๋ว มันเทศญี่ปุ่น ฟักทองพันธุ์พื้นเมือง เบบี้ฮ่องเต้ ฟิลเล่ย์ไอซเบิร์ก มะม่วง เสาวรส อาโวคาโด ถั่วแดงหลวง ข้าวท้องถิ่นพันธุ์อีโต

 

     ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ผ่านอำเภอ แม่ริม-แม่แตง-เชียงดาว-ไชยปราการ-ฝาง ถึงบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย (สะพานข้ามแม่น้ำกก) ต่อเนื่องยังทาง   หลวงหมายเลข 1089 ถึง กม.ที่ 37 เลี้ยวซ้ายจะพบทางเข้าศูนย์ฯ รวมระยะทาง 185 กิโลเมตร  

 

 

        

 

250 หมู่ 15 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทร 08 1961 2677
อีเมล: mj7035rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม (pdf) THAI, ENG