เมื่อ พ.ศ. 2514  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านแม่โถ ทอดพระเนตรเห็นชาวเขาปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมาก พื้นที่ป่าถูกทำลาย จึงมีพระราชดำริส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพ ในการดำรงชีวิตให้แก่ชาวเขาตามสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ พ.ศ. 2518  กรมป่าไม้ได้จัดตั้งโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6 ขึ้น เพื่อเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดการทำลายต้นน้ำ พ.ศ. 2539 มูลนิธิโครงการหลวง ได้พิจารณาเห็นว่าบ้านแม่โถเป็นพื้นที่ปลูกกะกล่ำปลีเป็นจำนวนมาก และมีการใช้สารเคมีมากเช่นเดียวกัน จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถขึ้น ที่บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา  การปลูกพืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ ลดการใช้สารเคมี การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

ภูเขาสลับซับซ้อนที่ราบตามหุบเขาและเชิงเขา ครอบคลุมพื้นที่ 53,433 ไร่
ปานกลาง 800-1,200 เมตร
22 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และปกาเกอะญอ ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 3,750 คน

       ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่างๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และส่งเสริมการปลูกไม้ดอก กาแฟ และเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังมีการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ปวยเหล็ง ขึ้นฉ่าย เบบี้คอส ร็อกเก็ตป่า คะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้ ร็อกเก็ตสลัด คอสสลัด โอ๊คลีฟแดง ตั้งโอ๋ ผักกาดขาวปลี คะน้าต้นปาล์ม ฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก มิซูน่า ยอดชาโยเต้ โอ๊คลีฟเขียว ผักโขมก้านขาว บัตเตอร์เฮด กะหล่ำปลีรูปหัวใจ ผักโขมคละสี คราวน์เดซี ผักโขมแดง เบบี้ปวยเหล็ง มะเขือเทศเชอรี่แดง และคะน้ายอด

 

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ประมาณ 88 กิโลเมตร ถึงอำเภอฮอดให้เลี้ยวขวาไปตามถนนฮอด-แม่สะเรียง (ถนนหมายเลข 108) อีก 55 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกบ้านกองลอย มุ่งหน้าไปบ้านแม่โถตามทางหลวงหมายเลข 1270 สายกองลอย-แม่โถ (ถนนลูกรัง) ระยะทาง 16 กิโลเมตร เส้นทางถึงโครงการหลวงสามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท แต่เส้นทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ แม่โถ ในช่วงหน้าฝน รถที่สามารถเข้าไปได้ คือ รถกระบะและจักรยานยนต์เท่านั้น  

 

บ้านแม่โถ หมู่ 1 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 08 5623 3295

อีเมล: maetho_7023@hotmail.com.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ (pdf) THAI, ENG