ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยน้ำดิบ  ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ณ บริเวณสองฟากฝั่งน้ำแม่ทา  อันเป็นถิ่นอาศัยของชาวพื้นเมืองและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งบุกรุกทำลายป่าเพื่อการเกษตรกรรม  เช่น การทำนา การปลูกฟักทองและการปลูกข้าวโพดอ่อน ส่งจำหน่ายให้แก่โรงงาน  เกษตรกรจึงมีรายได้ค่อนข้างต่ำ และมีสภาพความเป็นอยู่ไม่ดีเท่าที่ควร
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือจึงเริ่มต้นขึ้น ในรูปโครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ เมื่อปี พ.ศ.  2521  ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ขุนแม่ทาเหนือ   ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยตั้งขึ้นบนพื้นที่ 25 ไร่  ในเขตหมู่บ้านแม่ทาเหนือ   ตำบลทาเหนือ  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่โครงการทั้งหมด  245  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 14  หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ  ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้  ป้องกันไม้ให้เกิดการบุกรุกทำลายป่า

 

 


 

 

ตำบลทาเหนือ  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

 

 


 

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  520 - 1,250   เมตร เป็นป่าดิบเขาไม่ผลัดใบและป่าเบญจพรรณ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 520เมตร ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทรายละเอียด มีค่า pH 4 - 6

 

 


 

อุณหภูมิต่ำสุด  9  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 42 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,236 มิลลิเมตร/ปี

 


 

ประชากร ประกอบด้วยเผ่ากะเหรี่ยง 521คน และคนพื้นเมือง 6,963 คน รวม 7,484 คน คิดเป็น 1,922 ครัวเรือน ในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน 19 หย่อมบ้าน นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ บางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบูรณาการกับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชนด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

 

  


 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 38 กิโลเมตร ใช้เส้นทาง  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ชั่วโมงครึ่ง  ใช้เส้นทาง 1137 เชียงใหม่-สันกำแพง  ถึงทางแยกไปโรงพยาบาลแม่ออนให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1229 เลี้ยวขวา กม.ที่ 10 ไปยังบ้านใหม่ แล้วเลี้ยวขวาอีก 3.5 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการศูนย์

 


 

 

 

งานสาธิตการปลูกพืช  งานทดสอบการปลูกเสาวรสหวาน สาธิตการเลี้ยงสัตว์ กระบือและสุกร กระต่าย ไก่ฟ้าคอแหวน
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 ภาคการเกษตร  งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืช จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ พืชผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ สมุนไพร และไม้ผล และด้านการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กระบือนม กระต่าย ไก่สามสายเลือด สุกร และไก่ฟ้าคอแหวน

 

 

 


 

 

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร แก่เกษตรกรส่วนหนึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีรายได้ที่ดี และมั่นคง ถึงแม้จะไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ซึ่งมีจำนวนมาก คือ14 หมู่บ้าน กระจายอยู่ใน 3 ตำบล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า และสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก ภายใต้ระบบ GAP, GLOBAL GAP และผักอินทรีย์กลุ่มเดิมโดยการปรับปรุง และรักษาคุณภาพของผลผลิตควบคู่ไปกับการส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกพืชในหมู่บ้านใหม่ ได้แก่ กาแฟอาราบิก้าที่หมู่บ้านแม่วอง และหมู่บ้านขุนทา ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสม ซึ่งขณะนี้ได้เข้าไปจัดทำแปลงสาธิตระบบการปลูก และเพาะกล้ารองรับไว้แล้ว รวมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอนุรักษ์ ตลอดจนการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ และกลุ่มศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น