ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เดิมเป็นพื้นที่ดำเนินงานส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ต่อมาได้แยกพื้นที่ดำเนินงานออกมาตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เมื่อปี พ.ศ.2536 เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อยู่ห่างไกล และกว้างขวางมากครอบคลุมพื้นที่ 2 เขตอำเภอ คือ อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอแม่สะเรียง จึงได้แยกพื้นที่ดำเนินงานในส่วนของอำเภอแม่สะเรียงออกมาเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ที่บ้านอมพาย หมู่ที่  11 ตำบลป่าแป๋  อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป็นหุบเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบระหว่างเขาเพียงเล็กน้อย มีความลาดชันสูง ครอบคลุมพื้นที่ 50,581 ไร่
733–1,071 เมตร
22 องศาเซลเซียส

ชาวเขาไทยภูเขาเผ่าปกาเกอญอและลั๊วะ รวม 5 หมู่บ้าน (12 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 2,870 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชไร่ กาแฟ และจัดทำคอกสาธิตการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อนำมูลสัตว์มาปรับปรุงโครงสร้างดิน และเพื่อขยายพันธุ์หมูแก่เกษตรกรที่สนใจ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การพัฒนายุวเกษตกร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ หมู่บ้านสะอาด การฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทอผ้าชนเผ่าลั้วะ และส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ คะน้าฮ่องกง เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ โอ๊คลีฟแดง โอ๊คลีฟเขียว เรดโครอล บัตเทอร์เฮด พริกหวานเขียว คอสสลัด ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก ผักกาดขาวปลี ขึ้นฉ่าย ฟักทองญี่ปุ่นและฟักทองสีส้ม ถั่วแดงหลวง ข้าวไร่ข้าวนาดำ อาโวคาโด เคพกูสเบอร์รี เสาวรสหวาน มัลเบอร์รี กาแฟอาราบิก้า

 

 

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) มุ่งหน้าอำเภอแม่สะเรียงถึงบริเวณหน้าป้อมตำรวจบ้างกองลอย ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1270 ตรงไป 34 กิโลเมตร จะพบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เส้นทางนี้สามารถใช้รถได้ทุกประเภท

    

 

บ้านอมพาย หมู่ที่ 11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  58110
อีเมล: msr7028rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย (pdf) THAI, ENG