เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2526 เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการนำพืชเขตหนาวและกึ่งหนาวไปส่งเสริมทดแทนการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองตลอดจนพื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 27,390 ไร่
ปานกลาง  500-900 เมตร
21 องศาเซลเซียส

ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และคนเมืองรวม 4 หมู่บ้าน (8 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 2,890 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และระบบเกษตรอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ไม้ผลเขตหนาวและกึ่งร้อน ไม้ตัดใบ พืชไร่ กาแฟอราบิก้า และการเลี้ยงไก่กระดูกดำ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ สลัดรวม ผักกาดฮ่องเต้ คะน้ายอด กวางตุ้ง ซูกินี มะระหยก เบบี้ฮ่องเต้ คะน้ายอด ถั่วแขก ผักกาดหัว เสาวรส เคพกูสเบอร์รี เลมอน มะม่วง อาโวกาโด สตรอว์เบอร์รีดอย ข้าวเหลือง ข้าวไก่ป่า งาดำ หมูหลุมและไก่สามสายพันธุ์ 

 

 

   ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 68 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-ฮอด) เมื่อถึงอำเภอสันป่าตอง เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1013 ตรงไปประมาณ 38 กิโลเมตร จากนั้นจะมีทางแยกซ้ายเข้าบ้านแม่สะป๊อกเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงที่ทำการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง   แม่สะป๊อก

 

 

200 หมู่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทร 053 268 512
อีเมล: msp7027rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก (pdf) THAI, ENG