ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สะป๊อก หมู่ 5  ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526   เพื่อต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับราษฎรในพื้นที่   การวิจัยพืชเกษตรหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ  เพื่อหลีกการปลูกฝิ่น  อีกทั้งปลูกฝั่งให้เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าอันเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ  ครอบคลุม  4 หมู่บ้าน  

 

 


 

 

ตำบลแม่วิน    อำเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่

 

 


 

เป็นพื้นที่ดอนลาดชัน มีพื้นที่มากบริเวณที่ราบเขา แม่น้ำสายหลัก แม่น้ำวาง แม่น้ำแม่เตียน และแม่น้ำแม่สะป๊อก ความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-1200 เมตร ลักษณะของดิน ดินปนหิน มี PH 5-7.5

 

 


 

อยู่ในเขตร้อน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียล อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี 1700 มิลลิเมตร

 


 

ประชากรทั้งหมด 2,198 คน รวม 449 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ 125 ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และบางรายนับถือผี

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 57 กิโลเมตร  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่ – ฮอด   ประมาณ 30 กิโลเมตร   เลี้ยวที่สามแยกอำเภอแม่วาง – บ้านกาด   เข้าทางหลวงหมายเลข 1013  แล้วตรงไปประมาณ  28  กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่บ้านแม่สะป๊อกเหนือ  อีก  2 กิโลเมตร

 

  


 

- เพื่อส่งเสริมงานอาชีพให้กับเกษตรกร - เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน - เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชที่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสูง โดยการสร้างโรงเรือนไม้ไผ่

 


 

 

 

งานทดสอบและสาธิต
การปลูกพืช  ได้ทำการทดสอบสายพันธ์ผักใบ เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาและวิธีการในการปฏิบัติ  ฤดูการที่เหมาะสมในการผลิต และความต้องการของตลาด เช่น สลัดรวม ใช้พื้นที่ ปลูกใน 6 โรงเรือน
 การปลูกไม้ผล  งานสาธิตไม้ผลชนิดใหม่ เช่น อะโวกาโด  เพื่อศึกษาการออกดอกออกผลผลิตและวิธีการตัดแต่งกิ่ง  การให้ปุ๋ยให้ยาระยะเวลาที่เหมาะสม
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานพัฒนาและส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ได้วางแผนกำหนดกรอบงานและแบ่งกลุ่มเกษตรกร ความสามารถในการผลิตพืช
แต่ละชนิด
งานส่งเสริมพืชผัก  เกษตรกรบ้านแม่สะป๊อกเหนือ พื้นที่ปลูก จำนวน 8 ไร่  พืชที่ปลูก จำนวน 6  ชนิด   คะน้า  มะระหยก  มะระขาว  สวิทเบซิล   จิงจู่ฉ่าย  และอิตาเลียน-พาร์สเลย์
เกษตรกรบ้านแม่สะป๊อกใต้และบ้านห้วยจักไคร     พื้นที่ปลูกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่  คะน้า  มะระหยก  มะระขาว ฮ่องเต้  และเลมอนบาล์ม เกษตรกรบ้านห้วยข้าวลีบและบ้านขุนป๋วย  พืชที่ปลูก จำนวน 13 ชนิด  ได้แก่  แรดิช   เทอร์นิพ  ฮ่องเต้  เบบี้ฮ่องเต้  ผักกาดหวาน  เบบี้คอส   กะหล่ำปม  ซูกินี่ เฟนเนล ผักกาดกวางตุ้ง  ถั่วแขก ถั่วลันเตาหวาน  แครอท และผักอินทรีย์
งานส่งเสริมไม้ดอก  ทางศูนย์ได้ส่งเสริม ไม้ดอก และไม้ตัดใบ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ใบฟิโลเดนดรอน  ซันนาดู ใบฟิโลเดนดรอน โกลดิอี้  ใบมอนสเตลล่า  หน้าวัว และเปลวเทียน

 

 

 


 

 

 

 

ในปี พ.ศ. 2553 การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สามารถดำเนินไปได้โดยดี เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ในภาพรวมดีขึ้น นอกจากเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ศูนย์ฯยังได้สร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรตระหนักถึงการลดการใช้สารเคมีในผลผลิต โดยปลูกฝังให้เกษตรกรเห็นพิษภัยของการใช้สารเคมี ทั้งการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องระบบการผลิตผักระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบGAP ระบบอินทรีย์ และระบบGLOBALGAP. พร้อมทั้งพัฒนาเรื่องการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานลดการสูญเสียของผลผลิต อีกทั้งยังขยายแผนการผลิตผักอินทรีย์เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเน้นพื้นที่บ้านห้วยข้าวลีบให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรบางรายได้เรียนรู้และพยายามทำความเข้าใจการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับการทำการเกษตรในระบบที่ยั้งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย