เมื่อ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จลงบนไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง และเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านม้งแม่สาใหม่ ทอดพระเนตรเห็นสัตว์เลี้ยงที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ตามวิถีชิวิตและพิธีกรรมของชาวเขา คือสุกรพันธุ์พื้นเมือง ตัวเล็ก พุงลากดิน จึงพระราชทานลูกสุกรตัวผู้พันธุ์ดี พร้อมพันธุ์พืช อาหารสัตว์ เพื่อเพาะปลูก พ.ศ. 2517 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ได้เริ่มต้นดำเนินงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ทดลองวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเมืองหนาว ต่อมาใน  พ.ศ. 2525 ได้ทำการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวเขา เพื่อให้มีรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง  ตลอดจนการพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบรูณ์
เป็นภูเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง ครอบคลุมพื้นที่ 14,933 ไร่
920-1200 เม
26 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และคนเมือง รวม 2 หมู่บ้าน (3หย่อมบ้าน) จำนวนประชากรกว่า 4,640 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่  ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิต และส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่า รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ พริกหวานสี เขียว เหลือง แดง มะเขือเทศโครงการหลวง ผักกาดขาวปลี ผัดกาดหางหงส์ ซาโยเต้ มันฝรั่ง แครอท โรสแมรี่ องุ่น สตรอว์เบอร์รี มะเดื่อฝรั่ง แตงหอมญี่ปุ่น อาโวคาโด กาแฟ

 

 

 

    ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 38 กิโลเมตร จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลย 1007 สายเชียงใหม่ – ฝาง ถึงอำเภอแม่ริมบริเวณ กม. 17 เลี้ยงซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1096 ตรงไปอีก 15-16 กิโลเมตร ถึงวัดโป่งแยงเฉลิงพระเกียรติให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 3 กิโลเมตร จะพบที่ทำการศูนย์ฯ อยู่ซ้ายมือ  

  

 

 

หมู่ที่ 10 ต.โปงแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร 08 9851 9922
อีเมล: msm7029rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ (pdf) THAI, ENG