เมื่อปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จลงบนไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง และเสด็จพระราชดำเนินถึงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งแม่สาใหม่ และทรงงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสุกรซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ตามวิถีชิวิตและพิธีกรรมของชาวเขาซึ่งมีขนาดเล็ก พุงลากดิน จึงได้ทรงพระราชทานลูกสุกรตัวผู้พันธุ์ดี จำนวน 2 ตัว พร้อมพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อเพาะปลูก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2517 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ได้เริ่มต้นดำเนินงานโดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ดำเนินการทดลองวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเมืองหนาวขึ้น และต่อมาในปี พ.ศ.2525 ได้ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวเขาให้มีรายได้เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นจวบจนถึงปัจจุบัน

 

 


 

 

หมู่ 6  ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม  จ. เชียงใหม่

 

 


 

เป็นภูเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  900 เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH ที่ 4 - 4.5

 

 


 

อุณหภูมิต่ำสุด   19 องศาเซลเซียส    อุณหภูมิสูงสุด  25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย  22 องศาเซลเซียส

 


 

หมู่บ้านในความรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่สาใหม่ บ้านแม่สาน้อย บ้านม่วงคำ และบ้านกองแหะ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้งและคนเมือง นับถือพุทธ และคริสต์ บางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทาง 107 เชียงใหม่ – แม่ริม  กม. ที่ 17  เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทาง 1096 แม่ริม-สะเมิง ไปอีกประมาณ 15-16 กิโลเมตร จะพบทางขึ้นศูนย์ทางซ้ายมือ ตรงข้ามกับวัดโป่งงแยงเฉลิมพระเกียนรติ เข้าไปอีก 3 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางและถนนลูกลัง ก่อนถึงศูนย์ฯ 1.5 กิโลเมตร  รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 38 กิโลเมตร

 

  


 

1. เพื่ออบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม (อย่างน้อยให้มีรายได้พอกิน)
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม  การศึกษา  สาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชน
3. เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

 


 

 

 

- งานวิจัยทดสอบความเข้มข้นของพลาสติกในโรงเรือนที่ใช้ในการปลูกผัก
- โครงการนำร่องการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก EUREP GAP
-  การทดสอบระยะเวลา  ฤดูกาล และภาชนะในการปลูกเคบกูสเบอรี่
-  งานทดสอบสาธิตการปลูกพริกหวาน  มะเขือเทศ สมุนไพร ในระบบ  Substrate
-   การทดสอบการปลูกองุ่นไร้เมล็ดระบบใหม่
-  การทดสอบการปลูกมะเดื่อฝรั่ง มัลเบอรี่  เสาวรสรับประทานสดพันธุ์ใหม่
งานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ภาคการเกษตร  ผลผลิตที่ทางศูนย์ส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้แก่  พริกหวานสีแดง เหลือง และสีเขียว มะเขือเทศ แครอท และกะหล่ำปลี  ไม้ผลได้แก่ เสาวรส และลิ้นจี่
นอกภาคการเกษตร  ส่งเสริมงานหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้านม้ง แม่สาใหม่ เช่น ผ้าทอใยกัญชง ผ้าเขียนลายเทียน และผ้าปักลายม้ง  งานบริการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีบริการนำเที่ยวในหมู่บ้าน

 

 

 


 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงาน  เกษตรกร ชุมชน และหน่วยงาน เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ที่เป็นเทคโนโลยีที่พึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องนำเข้าผสมผสาน ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเอง ป้องกันทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกด้าน ตามความต้องการของชุมชนภายใต้บริบทที่เหมาะสม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านเทคโนโลยีการปลูกพริกหวานภายใต้ระบบโรงเรือน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  EUREP GAP และ GLOBAL GAP ศูนย์ฯ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกมะเดื่อฝรั่ง องุ่นดำไร้เมล็ด เคพกูสเบอรี่ ราสพ์เบอรี่  เป็นต้น