ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523  ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ปูนหลวง คำว่า “แม่ปูนหลวง” มาจากคำว่า แม่พลูหลวง คือ ใบพลูที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้เคี้ยวกับหมาก ซึ่งเดิมบริเวณบ้านแม่ปูนหลวงมีลำห้วยขนาดใหญ่ และมีต้นพลูหลวงขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของแม่ปูนหลวง ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วยชาวไทยภูเขา เผ่า ลีซอ จีนฮ่อ และมูเซอแดง

 

 


 

 

ตำบลแม่แวน  อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

 

 


 

มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และพื้นที่เป็นบริเวณหุบเขาเล็กๆโดยมีความลาดเทลงลุ่มน้ำแม่งัดและลุ่มน้ำแม่ลาว มีลำน้ำสายสำคัญได้แก่ ลำห้วยแม่ปูน แม่โป่ง และแม่แจ๋ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,000 – 1,500 เมตร  

 

 


 

อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 6 องศาเซลเซียส เฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,261.7 มิลลิเมตร

 


 

ประชากร ประกอบด้วยเผ่ามูเซอแดง 1,347 คน เผ่าลีซอ 2,041 คน และเผ่าอีก้อ 135 คนรวม 3,527 คน คิดเป็น 930 ครัวเรือน ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 4 หย่อมบ้าน นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ บางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 123 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1001  เชียงใหม่-พร้าว  ถึงอำเภอพร้าว  แล้วใช้เส้นทางที่ไป อำเภอเวียงป่าเป้า  อีก 22 กิโลเมตร ศูนย์จะตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

 

  


 

  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพมีทักษะให้มีรายได้อย่างพอมีพอกิน

  • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชน

  • เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


 

 

 

งานทดสอบและสาธิต   
การปลูกพืช  การทดสอบพืชผัก  ได้ดำเนินการทดสอบสาธิตการปลูกปวยเหล็ง และแรดิช ให้มีคุณภาพ  เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่และสามารถให้เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน ต่อไป และงานทดสอบสาธิตการปลูกมะเขือเทศดอยคำจัมโบ้  เพื่อสู่งานส่งเสริม   ตลอดจนงานวิจัยภายในศูนย์ฯ โดยงานอารักขาพืชมูลนิธิโครงการหลวงเข้ามาศึกษาวิจัย การปลูกเซเลอรี่โดยวิธีต่างๆ    งานทดสอบสาธิตด้านไม้ดอก การทอสอบสาธิตการปลูกสะแตตีสพันธุ์โอริกอนบูม   เพื่อสู่งานส่งเสริมในเกษตรกร  งานทดสอบและสาธิตไม้ผล เมืองหนาว ได้ดำเนินการเปลี่ยนพันธุ์พีช  เป็นพันธุ์ท๊อปบิกบิ้วตี้ จำนวน 116 ต้น และพันธุ์ออริแกรน จำนวน 120 ต้น ตลอดจนการเปลี่ยนพันธุ์พลับ จากต้นตอพลับป่าเป็นพันธุ์  พลับ P 2   

 

 

 


 

 

 

 

 

1) ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชที่ยั่งยืนเหมาะกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ของชุมชน

2) แนะนำส่งเสริมการถ่ายทอดพัฒนาอาชีพ ไม้ผลเมืองหนาว เปลี่ยนยอดพันธุ์พี้ชพันธุ์ JADE จำนวน 665 ต้น พี้ชพันธุ์ ทร๊อบบิ๊กบิ้วตี้ จำนวน 575 ต้น ในเกษตรกร 15 ราย จำนวน 2 ชุมชน

3) เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและการจำหน่ายผลผลิต ภายใต้ระบบคุณภาพ GMP ในโรงคัดบรรจุ

4) สร้างความเชื่อมั่นในผลผลิตให้กับผู้บริโภคพืชผัก ไม้ผล โดยการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

5) การพัฒนาจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปลูกหญ้าแฝก ผลิตและขยายพันธุ์หญ้าแฝก ส่งเสริมให้กับเกษตรกรตามเป้าหมาย เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

6) การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธาร กิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำและป่าชุมชน จำนวน 2 ครั้ง

7) กิจกรรมการปลูกป่าชุมชน และป่าชาวบ้าน ในชุมชน บ้านแม่ปูนหลวงเพื่อเป็นไม้ใช้สอยและเพิ่มพื้นที่ป่า

8) กิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า ร่วมกับชุมชนบ้านขุนแจ๋ บริเวณป่าต้นน้ำและแนวเขตชุมชน 3 ชุมชน

9) ร่วมกับประมงจังหวัดเชียงรายปล่อยพันธุ์ปลาแก้มช้ำ และปลาตะเพียน ลงในลำห้วยใน 3 ชุมชน เพื่อเพิ่มพันธุ์ปลาในลำห้วย จำนวน 10,000 ตัว

10) กิจกรรมการเพาะกล้าผักสู่งานส่งเสริม เพื่อได้ปริมาณผลผลิตตามแผนการผลิต

11) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มในชุมชน จำนวน 11 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 501 ราย อย่างต่อเนื่อง

12) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพพื้นที่ การเลี้ยงสุกร และไก่กระดูกดำจัดทำฟาร์มสาธิตสัตว์ปีกและฟาร์มสุกร เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างกับเกษตรกรในชุมชน และส่งเสริมการจัดทำกองทุนยา จำนวน 1 กองทุน และกองทุนอาหารสัตว์ จำนวน 1 กองทุน

13) จัดทำแผนชุมชนในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

14) ส่งเสริมกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า ลีซอและมูเซอ

15) จัดตั้งคณะกรรมการการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โครงการหลวงแม่ปูนหลวงและจัดทำแผนการเฝ้าระวังการฃลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่แต่ละชุมชน 7 ชุมชน โดยจัดประชุมหารือทุก 2 เดือน

16) ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนการศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน เช่น กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มอบวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ชุมชน

17) ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ และจัดทำสวน ตัวอย่างเพื่อเรียนรู้ไม้ผล

18) จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการเพาะปลูกที่ดี ไม้ผลและพืชผัก เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจำหน่าย 2 ครั้ง

19) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยพืชสด 20) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบ LaN เชื่อมต่อ