เมื่อ พ.ศ.2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าลาหู่ ณบ้านแกน้อย ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร จึงมีพระราชดำริให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ดำเนินงานในระยะเริ่มต้นด้วยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมแก่ราษฎรปลูกทดแทนฝิ่น ลดการทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น ตลอดจนฟื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
คล้ายแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยหุบเขาที่ไม่สูงชัน ครอบคลุมพื้นที่ 57,210 ไร่
950 - 1,000 เมตร
21 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าล่าหู่ จีนยูนนาน ไทยใหญ่รวม 13 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 6,420 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อยได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขา ในการปลูกพืชผัก สมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ และกาแฟอาราบิก้า ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบการเพาะปลูกที่ดีภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมห่อ คอสสลัด ฟักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอร์รี อาโวคาโด มะม่วง เคพกูสเบอร์รี ข้าวไร่ ถั่วขาว ถั่วอะซูกิ ถั่วพุ่มดำ บักวีท ควินัว ไฮเดรนเยีย ปักษาสวรรค์

 

      จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทาง 107 เชียงใหม่ -แม่ริม ระยะทาง 20 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงหมายเลข 1095 แม่ริม-สะเมิง ระยะทาง 4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาตรงไปถนนสายบ้านแม่ขิ-ปางไฮ ระยะทาง 23 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางสะเมิงเหนือ ระยะทาง 18 กม. รวมระยะทางจากเชียงใหม่ 65 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง ถนนมีสภาพดีลาดยางตลอดทาง

 

129 หมู่ 2  บ้านแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  50250 โทร 08 6117 2377
อีเมล: mp7045rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ (pdf) THAI, ENG