สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด พัฒนาจากศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอาราบิก้าบ้านแม่หลอด โดยในปี พ.ศ. 2527 กรมวิชาการเกษตรได้เข้าไปสำรวจแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าที่บ้านแม่หลอด พบการแพร่ระบาดของโรคราสนิมอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนากาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง  ประกอบกับได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาผ่านมูลนิธิโครงการหลวง จึงได้นำกาแฟพันธุ์อาราบิก้าลูกผสมชั่วที่ 2 จำนวน  28 สายพันธุ์  มาศึกษาวิจัยและคัดเลือกจนได้พันธุ์ที่เหมาะสมต้านทานต่อโรคราสนิม กระจายออกไปปลูกยังพื้นที่ต่าง ๆ จนกระทั่งสิ้นสุดความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา มูลนิธิโครงการหลวงจึงเข้ามาดูแล จัดตั้งเป็นสถานีวิจัยและรวบรวมพันธุ์กาแฟอาราบิก้า ดำเนินการวิจัยและส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวอื่น ๆ แก่เกษตรกรในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย จนกระทั่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอดในปัจจุบัน
เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบระหว่างหุบเขา ครอบคลุมพื้นที่ 5,205 ไร่
600-1,000 เมตร
28 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและคนเมือง มี 1 หมู่บ้าน (4 หย่อมบ้าน) มีจำนวนกว่า 610 คน

        ปัจจุบันสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด ทำการวิจัย ทดสอบสาธิต ผลิต รวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์กาแฟอาราบิก้า คัดสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคราสนิมเพื่อผลิตกล้า มีงานทดสอบสาธิตการผลิตพืชผักสมุนไพร ไม้ผล และฟาร์มสาธิตงานปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังให้ทำการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง  สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือม่วงก้านดำ คะน้าฮ่องกง ถั่วแขก ผลซาโยเต้ เสาวรสหวาน เคพกูสเบอร์รี ส้มคัมควอท มะม่วงนวลคำ เลมอน ข้าวไร่ ข้าวนาพันธุ์ไก่ป่า ถั่วขาว และกาแฟอาราบิก้า

 

     ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 57 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) ถึงแยกตลาดแม่มาลัยเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) หรือเส้นทางตัดใหม่ไป อ.ปาย ก่อนถึงตลาดแม่มาลัย เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 18 กม. เลี้ยวซ้ายทางเข้าเดียวกับน้ำตกหมอกฟ้า ไปอีกประมาณ 3 กม. เส้นทางนี้สามารถใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ได้ทุกประเภทหรือใช้บริการรถยนต์สองแถวรับจ้างให้บริการระหว่างปากทางเข้าน้ำตกหมอกฟ้าถึงตลาดแม่มาลัย  

 

เลขที่ 91 หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จ. เชียงใหม่ 50150 โทร 08 1166 2595
อีเมล: ml7004rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด (pdf) THAI, ENG