เมื่อ พ.ศ. 2527 คณะวิจัยกรมวิชาการเกษตร มาสำรวจ แหล่งผลิตกาแฟอราบิก้า  ที่บ้านแม่หลอด พบการแพร่ระบาดของโรคราสนิมอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนากาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ ประกอบกับการได้รับการสนับสนุน เงินทุนวิจัยจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาผ่านโครงการหลวง จึงได้นำเอากาแฟพันธุ์อราบิก้าลูกผสมชั่วที่ 2  จำนวน 28 สายพันธุ์  ที่เชื่อว่าต้านทานต่อโรคราสนิมมาปลูก เพื่อศึกษาวิจัยและนำต้นที่แสดงความต้านทาน จากห้องปฏิบัติการกระจายออกไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ขณะเดียวกันก็ศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูกาแฟและ การเขตกรรมไปด้วย จนสิ้นสุดความช่วยเหลือจึงนำเรื่องกราบทูลเสนอ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ซึ่งได้โปรดรับไว้ในความดูแลของโครงการหลวง และให้เป็นสถานีวิจัยหนึ่งในสี่สถานีของโครงการหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน และสายพันธุ์กาแฟจากสถานีฯ ได้แพร่หลาย ออกไปในพื้นที่สูงของภาคเหนือ

 

 


 

 

ตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลอดเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จากเชียงใหม่ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ - ฝาง ระยะทาง 37 กม. เลี้ยวซ้ายที่ตลาดแม่มาลัย ไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 สายแม่มาลัย-ปาย ระยะ ทาง 18 กม. เลี้ยวซ้าย ระหว่าง กม.18 - 19 ผ่านน้ำตกหมอกฟ้า  ระยะทาง 3 กม. ถึงสถานีฯแม่หลอด รวมระยะทาง 58 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

 


 

พื้นที่เป็นบริเวณเชิงเขาและที่ราบระหว่างหุบเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 680 เมตร เป็นดินประเภท Reddish Brown Laterite เนื้อดินร่วนซุย เป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH ที่ 5.5 - 6.5

 

 


 

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 26 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,400 มิลลิเมตร

 


 

ประกอบด้วยเผ่ากะเหรี่ยง 401 คน และคนพื้นเมือง 131 คน รวม 532 คน คิดเป็น 148 ครัวเรือน ในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน 4 หย่อมบ้าน นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ บางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่ฝาง ถึงแยกตลาดแม่มาลัย อ.แม่แตง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1095 แม่มาลัย-ปาย ตรงไปประมาณ 18 กิโลเมตร มีแยกทางซ้ายมือไปน้ำตกตาดหมอกฟ้า เลี้ยวเข้าไปอีประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการศูนย์

 

  


 

 1.  เป็นสถานีฯศึกษาและค้นคว้า ทดสอบพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่ต้านทานต่อโรคราสนิม
 2. เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์กาแฟสายพันธุ์ดีเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่มีคุณภาพ
3.  เป็นแหล่งทดสอบสาธิตการผลิตพืชผัก สมุนไพร ไม้ผล และปศุสัตว์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
 4. เป็นแหล่งวิชาการสำหรับนำไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า และการทำไร่เลื่อนลอย
5. เป็นต้นแบบของการจัดระบบนิเวศน์เกษตรและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


 

 

 

ส่งเสริมด้านงานผัก เช่น ถั่วแขก คะน้ายอดดอยคำ กะหล่ำปมเขียว และแตงกวาญี่ปุ่น
ส่งเสริมด้านงานไม้ผล   ซึ่งได้แก่ มะม่วง และอะโวกาโด
ส่งเสริมและวิจัยด้านงานสมุนไพร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และเป็นการเพิ่มมูลค่าพื้นที่ให้กับพื้นจากการทำไร่อย่างอื่น อาทิ เช่น USA มิ้น เจแปนนิสมิ้น  เสจ  สวิทเบซิล  มาแรม  เลมอนบาล์ม  และอิตาเลียนพาสเล่ย์   เพราะสมุนไพรบางชนิดอายุสั้น เก็บเร็ว ขยายพันธุ์ง่าย ที่เหลือจากส่งตลาด สมุนไพรบางชนิดก็ยังสามารถมาบริโภคในครัวเรือนได้

 

 

 


 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก/สมุนไพร ได้แก่ แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วแขก และพริก (Super Hot) ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ได้แก่ เสาวรส เคพกูสเบอรี่ มะละกอ มะม่วง และอะโวกาโด ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กระต่าย ไก่ และสุกร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานมากขึ้น ศูนย์ฯ ได้ขยายขอบเขตงานส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งการปลูกพืชผัก/สมุนไพร ปลูกไม้ผลและเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น นำเกษตรกรไปศึกษาดูงานตามศูนย์ฯต่างๆ มีการอบรมการใช้สารเคมีให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ และอบรมระบบการปลูกพืชที่ดี (GAP) ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตตามคุณภาพมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ยังเป็นศูนย์ที่สนับสนุนและรองรับงานวิจัยต่างๆ เช่น งานวิจัยสมุนไพร และไม้ผล อีกด้วย มีสโมสรแม่หลอด บริการที่พัก อาหาร และกาแฟสด เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ศูนย์ฯได้จัดสถานที่ ที่มีความพร้อมเพื่อรับรองการจัดประชุมสัมมนา การอบรม และการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน รวมถึงการเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ