พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวบ้านห้วยห้อมเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2414 ซึ่งสภาพพื้นที่แห่งนี้มีการตัดไม้ทำลายป่า ปลูกฝิ่นเป็นพื้นที่กว้าง จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านห้วยห้อมอีก 2 ครั้ง (พ.ศ. 2519, 2521) และได้พระราชทานสิ่งของ พันธุ์แกะ ให้กับพสกนิกร จนกระทั่งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเป็นครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2522 นายบุญสม แก่นเจิง ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นเฝ้ารับเสด็จ และได้ถวายฎีกาขอให้มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในเขตพื้นที่นี้ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งกับประธานมูลนิธิโครงการหลวง ให้ช่วยพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตร สังคม และสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2523 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมอีกครั้ง และได้ทรงรับสั่งให้รักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์โดยใช้หญ้าแฝก
เป็นแบบภูเขาสลับซับซ้อน  ครอบคลุมพื้นที่กว่า 27,840 ไร่
1,000 – 1,100 เมตร
25 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และ ละว้า รวม 5 หมู่บ้าน (9 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 3,480 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐานพืชอินทรีย์ของกาแฟ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านปลอดยาเสพติด ส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่า รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังมีการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ เบบี้ฮ่องเต้ เบบี้คอส  เรดโครอล  โอ๊คลีฟแดง โอ๊คลีฟเขียว คะน้าฮ่องกง พริกเม๊กซิกัน มะเขือม่วงก้านดำ-ก้านเขียว ผักกาดขาวปลี อาโวคาโด เสาวรส เคพกูสเบอร์รี พลับ พลัม               กาแฟอาราบิก้า ข้าวไร่ ข้าวนา

 

 

     จากตัวเมืองเชียงใหม่  250 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านอำเภอแม่สะเรียงไปอำเภอแม่ลาน้อย ถึงกิโลเมตรที่ 132 ตรงข้ามไปรษณีย์อำเภอแม่ลาน้อยให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง 1266  อีก ประมาณ 30 กิโลเมตร

          จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 164 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านอำเภอขุนยวม ไปอำเภอแม่ลาน้อย ตรงข้ามไปรษณีย์แม่ลาน้อยให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง  1266  อีก ประมาณ 30 กิโลเมตร

 

105 บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทร 09 3167 1649 , 08 3011 0784
อีเมล: mln7026rpf@gmail.com

 

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (pdf) THAI, ENG