เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมลำบาก ขาดระบบสาธารณูปโภค ปี พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยห้อม เป็นครั้งแรก และได้พระราชทานทรัพย์แก่ราษฎรที่ขาดแคลนข้าว เพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารข้าว ทรงรับสั่งว่าเป็นธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก ปี พ.ศ. 2521 เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาพื้นที่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ จึงมีกระแสรับสั่งให้ส่วนราชการมาพัฒนาพื้นที่ เพื่อกำหนดแผนพัฒนาชาวเขา ปี พ.ศ. 2523 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

 

 


 

 

ตำบลห้วยห้อม    อำเภอแม่ลาน้อย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 


 

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,100 เมตร  มีความลาดชันสูง เป็นป่าไม่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์  พื้นที่ป่าทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ที่เป็นต้นน้ำแม่ลาน้อย  ไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน

 

 


 

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,400  มิลลิเมตรต่อปี

 


 

ประชากรประกอบด้วยเผ่าละว้า 2,290 คน เผ่ากะเหรี่ยง 2,540 คน รวม 4,830 คน 820 ครัวเรือน 6 หมู่บ้าน 5 หย่อมบ้าน นับถือศาสนาพุทธ , คริสต์และผี

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่  250  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านแม่สะเรียงไปอำเภอแม่ลาน้อย  ถึง กิโลเมตรที่ 132 ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง 1266  อีก 30 กิโลเมตร  ถนนบางช่วงเป็นดินลูกลัง  ฤดูฝนการคมนาคมลำบาก

 

  


 

เพื่ออบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม (อย่างน้อยให้มีรายได้พอกิน) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

 


 

 

 

งานทดสอบสาธิต  การปลูกพืชผักภายใต้โรงเรือนไม้ไผ่ ได้แก่ เบบี้ฮ่องเต้  งานทดสอบสาธิต กาแฟ และ พลัม
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ภาคการเกษตร งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืช จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ พืชผักภายใต้โรงเรือนไม้ไผ่ ไม้ผล กาแฟ และพืชไร่
นอกภาคการเกษตร งานสนับสนุนการทอผ้าขนแกะ งานหัตถกรรมเครื่องเงิน  งานส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยว    และงานแปรรูปผลผลิต  ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว

 

 

 


 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ได้ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรและนอกภาคการเกษตรแก่เกษตรกร ได้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 7.2 ล้านบาท และเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเกษตรกร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม