ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพของประชากรชาวเขาหมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านใกล้เคียง  เพื่อพัฒนาชุมชนแบบผสมผสานบนพื้นที่สูง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเขา  และนำผลจากการวิจัยเกษตรที่สูงไปถ่ายทอดและส่งเสริมแก่ชาวเขา เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย

 

 


 

 

ต. แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม  จ. เชียงใหม่

 

 


 

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตร  ลักษณะโครงสร้างดินเป็นดินร่วนปนทราย

 

 


 

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 24.20 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 19.21 องศาเซลเซียส  ปริมาณ  น้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,137.5 มิลลิเมตร

 


 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบด้วยเผ่าม้ง , กระเหรี่ยง และจีนฮ้อ   คิดเป็น 1,750 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 14 หมู่บ้าน

ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ พุทธผี  คริสต์

 

 

 


 

 

จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอสันป่าตองเลี้ยวขวาที่สามแยกบ้านกาด เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1013 สายสันป่าตอง-แม่วาง ผ่านอำเภอแม่วาง ผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง จนถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ  รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ ประมาณ 101 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2  ชั่วโมง

 

  


 

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่
2. เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
5. เพื่อทดสอบสิตการผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง

 


 

 

 

-   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮเป็นศูนย์ฯ ที่มีแปลงไม้ผลเมืองหนาว และการปลูกผักเมืองหนาวเป็นหลัก อาทิเช่น อาติโช๊ค ผักกาดใบแดง ซุกีนี่ ผักกาดขาวปลี ผักอินทรีย์ คะน้าดอยคำ และผักกาดหอมห่อ  นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตพืชบนพื้นที่สูงให้กับเกษตรกรในและนอกพื้นที่
-   มีการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อที่จะรองรับปัจจัยการผลิตของสมาชิก
-   การพัฒนางานปศุสัตว์ของศูนย์ฯ เป็นแหล่งรวบรวม และขยายพันธุ์กระต่าย
แปลงสตรอเบอรี่  ที่ ต.บ่อแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ผลผลิตออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์หรือจักรยานยนต์   ระหว่างทางจะพบกับทิวทัศน์ที่สวยงาม
แปลงผักเมืองหนาวตามฤดูกาล  เช่น แปลงผักกาดหอม สามารถชมได้ตลอดปี
แปลงไม้ผลเมืองหนาว  มีไม้ผลในแต่ละช่วงเดือนหลากหลาย  เช่น พลัม (เมษายน-พฤษภาคม) สาลี่(กรกฎาคม-สิงหาคม) และพลับ (สิงหาคม-กันยายน)

 

 

 


 

 

 

 

ศูนย์ฯแม่แฮ ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการปลูกพืชผัก,ไม้ผล  มีจำนวน พื้นที่ 1,489.50 ไร่  จำนวนเกษตรกร 611 ราย และด้านงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยทางศูนย์ฯ ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำและปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษา,เข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน