เมื่อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านแม่แฮ คือ บ้านห้วยข้าวลีบ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพของประชากรชาวเขาหมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมให้ปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นและแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบบริเวณหุบเขาครอบคลุมพื้นที่27,607 ไร่
990-1,400 เมตร
24 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ปกาเกอะญอ และจีนยูนนาน รวม 6 หมู่บ้าน (8 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 4,390 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮมุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกพืชที่ดี(GAP)มาตรฐาน McDonald G.A.P.และส่งเสริมการปลูกไม้ผล กาแฟสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี บีทรูท ต้นหอมญี่ปุ่น ซูกินี พาร์สเลย์ กวางตุ้งต้น คอสสลัด โอ๊คลีฟแดง ผักกาดหอมใบแดง พลับ สตรอว์เบอร์รี พลัม เคพกูสเบอร์รี บ๊วย องุ่นดำไร้เมล็ด

 

     ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ประมาณ 101 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-ฮอด) ถึงอำเภอสันป่าตองเลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านกาด เข้าทางหลวงหมายเลข 1013 (ถนนสันป่าตอง-แม่วาง) อีก 27 กิโลเมตร ผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงไปอีก 12กิโลเมตร จะถึงศูนย์ฯ แม่แฮ  

        

 

 

277 หมู่ 3 บ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 โทร 08 9048 3546 หรือ 053 211 489
อีเมล: mh7030rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ (pdf) THAI, ENG