เมื่อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านแม่แฮ คือ บ้านห้วยข้าวลีบ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพของประชากรชาวเขาหมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมให้ปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นและแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบบริเวณหุบเขาครอบคลุมพื้นที่27,607 ไร่
990-1,400 เมตร
24 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ปกาเกอะญอ และจีนยูนนาน รวม 6 หมู่บ้าน (8 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 4,390 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮมุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกพืชที่ดี(GAP)มาตรฐาน McDonald G.A.P.และส่งเสริมการปลูกไม้ผล กาแฟสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี กะหล่ำปลีแดง บีทรูท คอสสลัด ซูกินี พาร์สเลย์ ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดหอมใบแดง ต้นหอมญี่ปุ่น เซเลอรี่ โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง เรดคอรัล ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก พลับ พลัม สาลี่ บ๊วย สตรอว์เบอร์รี เสาวรสหวาน อาโวคาโด เคพกูสเบอร์รี องุ่น กาแฟ

 

     ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ประมาณ 101 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-ฮอด) ถึงอำเภอสันป่าตองเลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านกาด เข้าทางหลวงหมายเลข 1013 (ถนนสันป่าตอง-แม่วาง) อีก 27 กิโลเมตร ผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงไปอีก 12กิโลเมตร จะถึงศูนย์ฯ แม่แฮ  

        

 

 

277 หมู่ 3 บ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
อีเมล: mh7030rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ (pdf) THAI, ENG