เมื่อ พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวาง มีพระราชดำริให้โครงการหลวงและศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาร่วมกันพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ ต่อมาในพ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายหลักเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและพัฒนาการปลูกพืชเขตหนาวที่มีรายได้มากกว่า เพื่อให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินอย่างถาวร ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งไม่หันกลับไปทำไร่เลื่อนลอยและบุกรุกทำลายป่า
พื้นที่ส่วนใหญ่รอบล้อมด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ 29,704  ไร่
9900 – 1,400 เมตร
18องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง รวม 4 หมู่บ้าน ( 7 กลุ่มบ้าน ) จำนวนกว่า 2,240 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่างๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง และยังมีการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ พริกหวานเขียว มะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศโครงการหลวง คะน้าฮ่องกง ถั่วลันเตาหวาน บร็อกโคลี เบบี้แคร์รอต กะหล่ำปลีหัวใจ คอสสลัด ผักกาดหัวญี่ปุ่น สมุนไพรกระถาง พลับ อาโวคาโด พีช เคพกูสเบอร์รี กีวี สตรอว์เบอร์รี เลมอน มัลเบอร์รี เปปิโน องุ่นดำ พลัม เสาวรส บ๊วย มะม่วง เบญจมาศ คาร์เนชั่น แคลล่าลิลี่ ยูโคมิส โคคอสเมียร์ อะกาแพนทัส สแตติส ข้าวสาลี ข้าวเปลือกดอย ถั่วแดงหลวง เฮมพ์ เห็ดปุยฝ้าย เห็ดหอม ชาเบอร์ 12 ชาเบอร์ 17 อาราบิก้า

 

 

    เส้นทางที่ 1  จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงสาย 108 เชียงใหม่-ฮอด ก่อนถึงอำเภอจอมทองเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงสาย 1009  ก่อนถึง กม. 31 เลี้ยวขวาระยะทาง 16กม. ถึงศูนย์ฯ  รวมระยะทาง 106 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง

    เส้นทางที่ 2  จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงสาย 108  เชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอหางดง เข้าอำเภอสันป่าตองเลี้ยวขวาแยกไปอำเภอแม่วาง ทางหลวงสาย 1013 ตรงไปประมาณ 47 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่บ้านห้วยเกี๋ยง ไปอีกราว 16 กิโลเมตร รวมระยะทาง  86 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

 

112 หมู่ 12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
อีเมล: kv7013rpf@gmail.com

 

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง (pdf) THAI, ENG