ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2526 ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง โดยสร้างอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คลอบคลุมพื้นที่เกษตรหมู่บ้าน โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านไม้ผลเป็นอันดับแรก ต่อมาได้ขยายผลการดำเนินงานไปในด้านส่งเสริมผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร และพืชไร่ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 28,765  ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ประชากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจำนวน 466 ครัวเรือน 466 ราย


 

 

ตำบลบ้านแปะ  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

 


 

เป็นภูเขาสลับกับที่ราบหุบเขา  มีลำห้วยแม่แปะกับลำห้วยต้นผึ้งไหลผ่าน  สูงจาก
ระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี มีค่า PH ที่ 6.5-7

 

 


 

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 14.5   องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 27.2  องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝน 1,220  มิลลิเมตรต่อปี   

 

 

 


 

 

จากตังเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด กม. 82-83 บริเวณสามแยกไปบ้านแปะและวัดตอง ให้เลี้ยวขวา ตรงไปผ่านบ้านแปะ บ้านทุ่งพัฒนา บ้านบนนา บ้านขุนแปะ ประมาณ 22 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการศูนย์ขุนแปะ ช่วงฤดูฝนการคมนาคมลำบาก

 

  


 

1  เพื่ออบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม  (อย่างน้อยให้มีรายได้พอกิน)
2  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม  การศึกษา  สาธารณสุข  ความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน
3  เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์  และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  บนพื้นฐานของความสมดุลในทุกภาคส่วน
4  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

 


 

 

 

งานทดสอบสาธิต พืชผักได้แก่  ผักกาดหวาน พาสเล่ย์  งานทดสอบไม้ผล ได้แก มะม่วงนวลคำ
ไม้ดอก ได้แก่  ริวคาเครนดอน และสมุนไพร ได้แก่ โรสแมรี่  เสจ  ลาเวนเดอร์  
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืช 8 ชนิด ได้แก่ พืชผัก สมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอก ดอกไม้แห้ง พืชไร่  และกาแฟ
พืชผัก ได้แก่ บล็อกโคโลนี ผักกาดหอมห่อ กะหล่ำปลี ผักกาดหางหงษ์  และผักกาดขาวปลี
สมุนไพร  ได้แก่ จิงจู่ฉ่าย เซอร์วิล  ตังกุยเกาหลี  ไทม์  ทาราคอน  และมาเจอแรม
ไม้ดอก ได้แก่ ปักษาสวรรค์  ฟิโลเดรนดรอน  ซันนาดู  ยูคาลิบตัส  รัสคัส  สนซูงิ และหน้าวัว
ไม้ผล ได้แก่  พลับ  และพลัม 

 

 

 


 

 

 

 

ในปีงบประมาณ 2552 ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะโดยรวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะงานส่งเสริมสมุนไพร และการกลั่นน้ำมันระเหยของสมุนไพร