เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2527 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
เป็นภูเขาสูงชัน สลับกับที่ราบหุบเขา ครอบคลุมพื้นที่ 35,132 ไร่
800-1,200 เมตร
24 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง รวม 4 หมู่บ้าน (13หย่อมบ้าน) จำนวนประชากรกว่า 3,220 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตและส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล กาแฟ ภายใต้ระบบการเพาะปลูกมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี(GAP ) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง และยังมีการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ผักาดหอมห่อ คอสสลัด เบบี้คอส สมุนไพร ไม้ดอก เช่นปักษาสวรรค์ ไฮเดรนเยีย ยูคาลิปตัส ไม้ผล ได้แก่ เสาวรส อาโวคาโด

 

     ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – ฮอด) ถึง กม. 82-83 บริเวณสามแยกไปบ้านแปะและวัดตอง ให้เลี้ยวขวาตรงไปผ่านบ้านแปะ บ้านทุ่งพัฒนา บ้านบนนา บ้านขุนแปะ ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร เส้นทางนี้ไม่ควรเดินทางด้วยรถเก๋ง เป็นถนนลาดยางสลับกับลูกรัง ยกเว้นช่วงฤดูฝนควรใช้โฟวีลไดรฟ์ หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอดหน้าวัดบ้านแปะ       

 

 

 

 

96 บ้านขุนแปะ หมู่ 12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 09 8008 8441 หรือ 09 5450 6335 อีเมล: kp7012rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ (pdf) THAI, ENG