เมื่อ พ.ศ.2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าลาหู่ ณ บ้านแกน้อย ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร จึงมีพระราชดำริให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ดำเนินงานในระยะเริ่มต้นด้วยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมแก่ราษฎรปลูกทดแทนฝิ่น ลดการทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น ตลอดจนฟื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
คล้ายแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยหุบเขาที่ไม่สูงชัน ครอบคลุมพื้นที่ 57,210 ไร่
950 - 1,000 เมตร
21 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าล่าหู่ จีนยูนนาน ไทยใหญ่รวม 13 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 6,420 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อยได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชชนิดต่างๆและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขา ในการปลูกพืชผัก สมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ และกาแฟอาราบิก้า ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบการเพาะปลูกที่ดีภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมห่อ คอสสลัด ฟักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอร์รี อาโวคาโด มะม่วง เคพกูสเบอร์รี ข้าวไร่ ถั่วขาว ถั่วอะซูกิ ถั่วพุ่มดำ บักวีท ควินัว ไฮเดรนเยีย ปักษาสวรรค์

 

     จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) ผ่านอำเภอเชียงดาว หรือ เส้นทางเลี่ยงเมือง ถึงสามแยกเมืองงาย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1173 (เมืองงาย – เมืองนะ) เป็นเส้นทางขึ้น-ลงเขา ระยะทางค่อนข้างยาว ประมาณ 68 กม. รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 175 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง3-4 ชั่วโมง   

 

 

        

 

547 หมู่บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
อีเมล: kn7011rpf@gmail.com

 

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย (pdf) THAI, ENG