ระบบอินทราเน็ต มูลนิธิโครงการหลวง

 

   ข่าวประกาศ ERP-SAP
 

  12. ที่ปรึกษา SAP ระยะที่ 1 ขอแจ้งแก้ไขรายละเอียดการบันทึกบัญชี G/L
  สำหรับการจองงบประมาณ ใน T-CODE FMX1 ซึ่งเดิมในช่องบัญชี G/L กำหนดให้บันทึกบัญชี G/L เป็น 99010001
  ขอให้ท่านเปลี่ยนการบันทึกบัญชี G/L เป็น ค่าใช้จ่ายหลักที่ท่านจะทำการจ่าย เช่น ค่าฝึกอบรมและสัมมนา (GL : 59408100)
  ค่าวัสดุสำนักงาน (GL : 59409010) เป็นต้น
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ประกาศ ณ วันที่ 15/06/61)

 

 

  11. เรียน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เรื่อง การนำส่งเอกสารการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
  ทางทีม SAP จะปิดการใช้งาน t-code MM01 การสร้างวัสดุ, การปรับปรุงโรงงาน และ MM02 การเปลี่ยนแปลงวัสดุ
  และ MM02 การเปลี่ยนแปลงวัสดุ ซึ่งท่านยังคงสามารถเรียกดูวัสดุและผลผลิตได้จาก t-code MM03 หากท่านต้องการวัสดุ
  หรือ ผลผลิตใหม่ หรือ ต้องการปรับปรุงโรงงาน
  กรุณาแจ้งในไลน์กลุ่ม เพื่อส่วนกลางจะได้ดำเนินการให้ท่านต่อไป
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ประกาศ ณ วันที่ 27/04/61)

 

 

  10. เรียน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เรื่อง การนำส่งเอกสารการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
  ที่ปรึกษาระบบ sap ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการหารือร่วมกับฝ่ายการเงินและบัญชี
  โดยมีจุดมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานระบบ sap ด้านการนำส่งเอกสารการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
  จากการหารือร่วมกันนั้น ได้มีกำหนดระยะเวลาสำหรับการนำส่งเอกสารการตั้งเลิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
  เอกสารที่บันทึกรายการตั้งเบิกในเดือนปัจจุบัน ท่านต้องนำเอกสารมาตั้งเบิกเงินที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
  หากเกินกำหนดฝ่ายการเงินและบัญชีจะดำเนินการยกเลิกเอกสารการตั้งเบิก f-51 ของท่านในระบบ SAP
  และส่งเอกสารกลับให้ท่านนำไปยกเลิกรายการที่บันทึกใน f-43 และให้ท่านดำเนินการบันทึกเข้าระบบใหม่
  ซึ่งจะทำให้เอกสารไม่ตกค้าง และไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายข้ามเดือน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนด (ประกาศ ณ วันที่ 02/03/61)

 

  9.เรียนผู้ปฏิบัติงาน (กองทุน/บัญชีโครงการ) ตามรายชื่อหน่วยงานด้านล่าง ทีม SAP ได้ดำเนินการปรับปรุงรหัสประเภทธุรกิจของท่านใหม่
  เพื่อการแยกงบการเงินได้ จึงขอให้ท่านเปลี่ยนมาใช้รหัสประเภทธุรกิจใหม่ ดังนี้
    -ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม หนองหอย ใช้ 9602 -ประมง ใช้ 9906
    -ท่องเที่ยวห้วยลึก ใช้ 9603 -บริการขนส่ง ใช้ 9910
    -ท่องเที่ยวตีนตก ใช้ 9609 -ชาอ่างขาง ใช้ 9919
    -ท่องเที่ยวอ่างขาง ใช้ 9916 -ท่องเที่ยวสวนกุหลาบ ใช้ 9930
    -หัตถกรรม ใช้ 9935 -สมุนไพรอ่างขาง ใช้ 9940
    -การผลิตเห็ดเขตหนาว ใช้ 9601 -ท่องเที่ยวอินทนนท์ ใช้ 9941
    -โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม ใช้ 9607 -ปศุสัตว์ ใช้ 9962
    -ร้านอาหารดี อร่อย ใช้ 9611 -เพาะเลี้ยงกุ้งก้าม ใช้ 9975
    -อาหารสัตว์เพื่อเกษตรกร ใช้ 9612 -ปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ ใช้ 9982
    -โรงผลิตสารชีวภัณฑ์ ใช้ 9614 -ท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง ใช้ 9984
    -ท่องเที่ยวหนองเขียว ใช้ 9615 -น้ำดื่มเพื่อการค้า หนองหอย ใช้ 9986
    -ข้าวดอยซ้อมมือ ใช้ 9904 -ท่องเที่ยวแม่หลอด ใช้ 9998
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ คณะทำงาน (ประกาศ ณ วันที่ 03/10/60)

 

  8. เรียน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน กรณีขอยกเลิกเอกสารทางการเงินทุกประเภท ได้แก่ F-28, F-43, F-51, F-53
  ขอให้ท่านติดต่องานบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อทำการยกเลิกเอกสาร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
  ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  เบอร์ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 081-657-8112 งานบัญชี 053-810765-8 ต่อ 134 (คุณนุจรินทร์, คุณกัญญาภัทร) ต่อ 118
  (คุณศิริพร, คุณภัณฑิลา) ต่อ 119 (คุณพิมพ์วลัญษ์, คุณวารุณี) ต่อ 164 (คุณสมเกียรติ) (ประกาศ ณ วันที่ 20/09/60)

 

  7. จากมติที่ประชุมวันที่ 23/8/60 ในช่อง "ใบวัสดุ" T-CODE : MIGO ให้ระบุประเภทการส่ง ดังนี้
  - N (Normal) จากศูนย์ส่งให้ศูนย์ผลิตผล ชม. ผ่านงานจัดซื้อผลิตผล
  - D (Direct) จากศูนย์ส่งให้ศูนย์ผลิตผล กทม. (ไม่ QC จากศูนย์ผลิตผล ชม.)
  - C (Customer) จากศูนย์ส่งให้ลูกค้า เช่น พลังผัก ทวีวัฒนา เอ็มเค ผักมีคุณภาพ พงษ์เทพ
  - I (Indirect) จากศูนย์ส่งให้ลูกค้า (เอ็มเค คิวพี) โดยที่ผลิตผลไม่เต็มคันรถ
  และรถมารับของเพิ่มที่ศูนย์ผลิตผล หรือ การส่งผลิตผลของกลุ่มศูนย์ ที่ประกอบด้วยหลายศูนย์
  หมายเหตุ : ใช้สำหรับทุกผลิตผลที่ศูนย์ส่ง หากมีข้อสงสัยในการเลือกใช้งาน
  กรุณาติดต่อคุณสุภาพ ทิพย์โสภา งานรับและคัดเกรดผลผลิต ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง เชียงใหม่
  จึงเรียนมาเพื่อใคร่ขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน จักขอบคุณยิ่ง (ประกาศ ณ วันที่ 04/09/60)

 

  6. ทีมงานที่ปรึกษา SAP ได้จัดทำคู่มือเรียกดูรายงานตรวจสอบการสั้่งซื้อ รับของ
  และตั้งหนี้ (T-CODE : ME2L และ ZLMMRP23)
  สำหรับศูนย์ฯ/สถานีฯ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคู่มือทั้ง 2 แบบได้ที่ (ประกาศ ณ วันที่ 17/7/60)
  >>> คู่มือเรียกดูรายงานตรวจสอบการสั่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ ME2L (แสดงรายการผลผลิต) (18/07/60)
  >>> คู่มือเรียกดูรายงานตรวสอบการสั่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ ZLMMRP23 (ไม่แสดงรายการผลผลิต) (18/07/60)

 

  5. เรียนผู้ใช้งานระบบ SAP ทุกท่าน เพื่อความครบถ้วนของการทำระบบ SAP ในส่วนงานการเงินและบัญชีนั้น
  กรณีที่ท่านนำส่งรายได้ ขอให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าระบบ SAP ด้วยทุกครั้ง จักขอบคุณยิ่ง ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือได้ที่
  >>> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการนำส่งรายได้ส่วนเกิน (25/04/60)
  >>> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับรายได้และการนำส่งรายได้ นอกเหนือจากเงินส่วนเกินกองทุนหมุนเวียน (14/07/60)
  ประกาศจากฝ่ายการเงินและบัญชี (ประกาศ ณ วันที่ 14/7/60)

 

  4. ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฯ/สถานีฯ และงานบัญชีโครงการ (ส่วนงานบันทึกส่งผลผลิต)
  บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงในช่อง "ใบวัสดุ" (T-CODE : MIGO) ดังนี้
  >>> กรณีส่งตรง (ส่งผลผลิตไปยังลูกค้าและศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกทม.) ให้ป้อน D
  >>> กรณีส่งปกติ (ส่งผลผลิตไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงชม.) ให้ป้อน N ในช่องดังกล่าว (ประกาศ ณ วันที่ 12/7/60)

 

  3. คณะทำงานฯ ได้รวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานระบบ SAP ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน
  ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ >>> คลิก Link  (ประกาศ ณ วันที่ 11/7/60)

 

  2. ทางบริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ ERP-SAP ระยะที่ 2 )
  จะดำเนินการปรับปรุงเครื่อง Server ให้มีประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอปิดระบบ SAP ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป
  และจะเปิดให้ใช้งานระบบได้ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 26/6/60)

 

  1. จากมติที่ประชุมวันที่ 21 มิถุนายน 2560 กำหนดให้หน่วยงานที่ผลิตสินค้าแปรรูป
  บันทึกส่งสินค้าผ่านระบบ SAP ด้วยเกรด "N" (ประกาศ ณ วันที่ 26/6/60)

 


>>>> ไปยังหน้าเว็บไซต์ระบบ ERP-SAP <<<<

 

 

 

   ข่าวประกาศ ERP-SAP-USER
 

  12. ที่ปรึกษา SAP ระยะที่ 1 ขอแจ้งแก้ไขรายละเอียดการบันทึกบัญชี G/L
  สำหรับการจองงบประมาณ ใน T-CODE FMX1 ซึ่งเดิมในช่องบัญชี G/L กำหนดให้บันทึกบัญชี G/L เป็น 99010001
  ขอให้ท่านเปลี่ยนการบันทึกบัญชี G/L เป็น ค่าใช้จ่ายหลักที่ท่านจะทำการจ่าย เช่น ค่าฝึกอบรมและสัมมนา (GL : 59408100)
  ค่าวัสดุสำนักงาน (GL : 59409010) เป็นต้น
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ประกาศ ณ วันที่ 15/06/61)

 

 

  11. เรียน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เรื่อง การนำส่งเอกสารการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
  ทางทีม SAP จะปิดการใช้งาน t-code MM01 การสร้างวัสดุ, การปรับปรุงโรงงาน และ MM02 การเปลี่ยนแปลงวัสดุ
  และ MM02 การเปลี่ยนแปลงวัสดุ ซึ่งท่านยังคงสามารถเรียกดูวัสดุและผลผลิตได้จาก t-code MM03 หากท่านต้องการวัสดุ
  หรือ ผลผลิตใหม่ หรือ ต้องการปรับปรุงโรงงาน
  กรุณาแจ้งในไลน์กลุ่ม เพื่อส่วนกลางจะได้ดำเนินการให้ท่านต่อไป
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ประกาศ ณ วันที่ 27/04/61)

 

 

  10. เรียน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เรื่อง การนำส่งเอกสารการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
  ที่ปรึกษาระบบ sap ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการหารือร่วมกับฝ่ายการเงินและบัญชี
  โดยมีจุดมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานระบบ sap ด้านการนำส่งเอกสารการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
  จากการหารือร่วมกันนั้น ได้มีกำหนดระยะเวลาสำหรับการนำส่งเอกสารการตั้งเลิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
  เอกสารที่บันทึกรายการตั้งเบิกในเดือนปัจจุบัน ท่านต้องนำเอกสารมาตั้งเบิกเงินที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
  หากเกินกำหนดฝ่ายการเงินและบัญชีจะดำเนินการยกเลิกเอกสารการตั้งเบิก f-51 ของท่านในระบบ SAP
  และส่งเอกสารกลับให้ท่านนำไปยกเลิกรายการที่บันทึกใน f-43 และให้ท่านดำเนินการบันทึกเข้าระบบใหม่
  ซึ่งจะทำให้เอกสารไม่ตกค้าง และไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายข้ามเดือน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนด (ประกาศ ณ วันที่ 02/03/61)

 

  9.เรียนผู้ปฏิบัติงาน (กองทุน/บัญชีโครงการ) ตามรายชื่อหน่วยงานด้านล่าง ทีม SAP ได้ดำเนินการปรับปรุงรหัสประเภทธุรกิจของท่านใหม่
  เพื่อการแยกงบการเงินได้ จึงขอให้ท่านเปลี่ยนมาใช้รหัสประเภทธุรกิจใหม่ ดังนี้
    -ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม หนองหอย ใช้ 9602 -ประมง ใช้ 9906
    -ท่องเที่ยวห้วยลึก ใช้ 9603 -บริการขนส่ง ใช้ 9910
    -ท่องเที่ยวตีนตก ใช้ 9609 -ชาอ่างขาง ใช้ 9919
    -ท่องเที่ยวอ่างขาง ใช้ 9916 -ท่องเที่ยวสวนกุหลาบ ใช้ 9930
    -หัตถกรรม ใช้ 9935 -สมุนไพรอ่างขาง ใช้ 9940
    -การผลิตเห็ดเขตหนาว ใช้ 9601 -ท่องเที่ยวอินทนนท์ ใช้ 9941
    -โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม ใช้ 9607 -ปศุสัตว์ ใช้ 9962
    -ร้านอาหารดี อร่อย ใช้ 9611 -เพาะเลี้ยงกุ้งก้าม ใช้ 9975
    -อาหารสัตว์เพื่อเกษตรกร ใช้ 9612 -ปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ ใช้ 9982
    -โรงผลิตสารชีวภัณฑ์ ใช้ 9614 -ท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง ใช้ 9984
    -ท่องเที่ยวหนองเขียว ใช้ 9615 -น้ำดื่มเพื่อการค้า หนองหอย ใช้ 9986
    -ข้าวดอยซ้อมมือ ใช้ 9904 -ท่องเที่ยวแม่หลอด ใช้ 9998
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ คณะทำงาน (ประกาศ ณ วันที่ 03/10/60)

 

  8. เรียน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน กรณีขอยกเลิกเอกสารทางการเงินทุกประเภท ได้แก่ F-28, F-43, F-51, F-53
  ขอให้ท่านติดต่องานบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อทำการยกเลิกเอกสาร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
  ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
  เบอร์ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 081-657-8112 งานบัญชี 053-810765-8 ต่อ 134 (คุณนุจรินทร์, คุณกัญญาภัทร) ต่อ 118
  (คุณศิริพร, คุณภัณฑิลา) ต่อ 119 (คุณพิมพ์วลัญษ์, คุณวารุณี) ต่อ 164 (คุณสมเกียรติ) (ประกาศ ณ วันที่ 20/09/60)

 

  7. จากมติที่ประชุมวันที่ 23/8/60 ในช่อง "ใบวัสดุ" T-CODE : MIGO ให้ระบุประเภทการส่ง ดังนี้
  - N (Normal) จากศูนย์ส่งให้ศูนย์ผลิตผล ชม. ผ่านงานจัดซื้อผลิตผล
  - D (Direct) จากศูนย์ส่งให้ศูนย์ผลิตผล กทม. (ไม่ QC จากศูนย์ผลิตผล ชม.)
  - C (Customer) จากศูนย์ส่งให้ลูกค้า เช่น พลังผัก ทวีวัฒนา เอ็มเค ผักมีคุณภาพ พงษ์เทพ
  - I (Indirect) จากศูนย์ส่งให้ลูกค้า (เอ็มเค คิวพี) โดยที่ผลิตผลไม่เต็มคันรถ
  และรถมารับของเพิ่มที่ศูนย์ผลิตผล หรือ การส่งผลิตผลของกลุ่มศูนย์ ที่ประกอบด้วยหลายศูนย์
  หมายเหตุ : ใช้สำหรับทุกผลิตผลที่ศูนย์ส่ง หากมีข้อสงสัยในการเลือกใช้งาน
  กรุณาติดต่อคุณสุภาพ ทิพย์โสภา งานรับและคัดเกรดผลผลิต ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง เชียงใหม่
  จึงเรียนมาเพื่อใคร่ขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน จักขอบคุณยิ่ง (ประกาศ ณ วันที่ 04/09/60)

 

  6. ทีมงานที่ปรึกษา SAP ได้จัดทำคู่มือเรียกดูรายงานตรวจสอบการสั้่งซื้อ รับของ
  และตั้งหนี้ (T-CODE : ME2L และ ZLMMRP23)
  สำหรับศูนย์ฯ/สถานีฯ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคู่มือทั้ง 2 แบบได้ที่ (ประกาศ ณ วันที่ 17/7/60)
  >>> คู่มือเรียกดูรายงานตรวจสอบการสั่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ ME2L (แสดงรายการผลผลิต) (18/07/60)
  >>> คู่มือเรียกดูรายงานตรวสอบการสั่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ ZLMMRP23 (ไม่แสดงรายการผลผลิต) (18/07/60)

 

  5. เรียนผู้ใช้งานระบบ SAP ทุกท่าน เพื่อความครบถ้วนของการทำระบบ SAP ในส่วนงานการเงินและบัญชีนั้น
  กรณีที่ท่านนำส่งรายได้ ขอให้ท่านบันทึกข้อมูลเข้าระบบ SAP ด้วยทุกครั้ง จักขอบคุณยิ่ง ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือได้ที่
  >>> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการนำส่งรายได้ส่วนเกิน (25/04/60)
  >>> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับรายได้และการนำส่งรายได้ นอกเหนือจากเงินส่วนเกินกองทุนหมุนเวียน (14/07/60)
  ประกาศจากฝ่ายการเงินและบัญชี (ประกาศ ณ วันที่ 14/7/60)

 

  4. ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฯ/สถานีฯ และงานบัญชีโครงการ (ส่วนงานบันทึกส่งผลผลิต)
  บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงในช่อง "ใบวัสดุ" (T-CODE : MIGO) ดังนี้
  >>> กรณีส่งตรง (ส่งผลผลิตไปยังลูกค้าและศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกทม.) ให้ป้อน D
  >>> กรณีส่งปกติ (ส่งผลผลิตไปยังศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงชม.) ให้ป้อน N ในช่องดังกล่าว (ประกาศ ณ วันที่ 12/7/60)

 

  3. คณะทำงานฯ ได้รวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานระบบ SAP ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน
  ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ >>> คลิก Link  (ประกาศ ณ วันที่ 11/7/60)

 

  2. ทางบริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ ERP-SAP ระยะที่ 2 )
  จะดำเนินการปรับปรุงเครื่อง Server ให้มีประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอปิดระบบ SAP ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป
  และจะเปิดให้ใช้งานระบบได้ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 26/6/60)

 

  1. จากมติที่ประชุมวันที่ 21 มิถุนายน 2560 กำหนดให้หน่วยงานที่ผลิตสินค้าแปรรูป
  บันทึกส่งสินค้าผ่านระบบ SAP ด้วยเกรด "N" (ประกาศ ณ วันที่ 26/6/60)

 


>>>> ไปยังหน้าเว็บไซต์ระบบ ERP-SAP-USER <<<<