ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์  ได้ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยชาวเขา ให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง  ลดการทำไร่เลื่อนลอย   ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่เพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรให้สูงขึ้น ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร  โดยให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบถาวร

 

 


 

 

ที่ตั้งศูนย์     พิกัด MP 491503 ระวาง  4746 II ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านขุนกลาง  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านหลวง   
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงอินทนนท์ประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1
ชั่วโมง 30 นาที  

 

 


 

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  1,300  เมตร  พื้นที่เป็นหุบเขาชันมีความลาดชันตั้งแต่
 10 - 60 เปอร์เซ็นต์  แนวเขาที่ทอดไปในแนวสันปันน้ำ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองทิศทาง ทาง
ทิศตะวันออก และตะวันตก โดยจะผันน้ำสู่แม่น้ำปิงทางด้านตะวันออก และลงสู่แม่น้ำแจ่ม
ทางด้านตะวันตก

 

 


 

อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 32 องศาเซลเซียส ต่ำสุดในเดือนมกราคม 4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,995.5 มิลลิเมตร

 


 

ประกอบด้วยเผ่าม้ง 2,140 คน และเผ่ากะเหรี่ยง 1,561 คน รวม 3,701 คนคิดเป็น 630 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน 14 หย่อมบ้าน
นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ และบางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ถึง กม. 57 ก่อนถึงอำเภอจอมทอง 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-อินทนนท์ ก่อนถึง กม. 31 มีทางแยกเข้าหมู่บ้านขุนกลางให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 1 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
หมายเหต- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท แต่ควรเช็คสภาพและผู้ขับขี่ควรมีประสบการณ์อาจใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ ตลาดสดจอมทอง บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง หรือที่ทางขึ้นดอยอินทนนท์ บริเวณด่าน 1 ราคาเหมา 500-1,000 บาท (ราคานี้อาจขึ้นลงตามฤดูกาลท่องเที่ยว)

 

 



 


 

- เพื่ออบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม (อย่างน้อยให้มีรายได้พอกิน)
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม การศึกษา สาธรณสุข และความเข็มแข็งของชุมชน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ทดสอบสาธิตการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง

 


 

 

 

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ภาคการเกษตร  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืช จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ผักอินทรีย์ ผักปกติ (GGP,GAP) ไม้ผล ไม้ผลขนาดเล็ก ไม้ดอก กาแฟ พืชไร่
นอกภาคการเกษตร   ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมภาคการเกษตร ได้แก่  งานหัตถกรรม เป็นการสนับสนุนการทอผ้าและย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงเป็นของที่ระลึก เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และงานท่องเที่ยว เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรบ้านแม่กลางหลวง ในการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีที่พัก โฮมสเตย์ จัดประชุมการท่องเที่ยว เช่ากางเต็นท์

 

 

 


 

 

 

 

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่และรายได้เพิ่มขึ้น โดยการลดใช้สารเคมีและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบปลูกพืชที่ดีและปลอดภัย (GAP) ของพืชผัก ไม้ผล ระบบปลูกพืชผักอินทรีย์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน งานทดสอบสาธิตและขยายพันธุ์ไม้ตัดดอก ไม้ถุงเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริม 6 ชนิดพืช ส่วนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแบ่งออกเป็น
    1. ภาคการเกษตรได้ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืช จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ พืชผัก ไม้ผลเขตหนาว ไม้ผลขนาดเล็ก ไม้ดอก ดอกไม้แห้ง พืชไร่ กาแฟ และปลูกป่าชาวบ้าน
    2. นอกภาคการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้อีกทางหนึ่ง เช่น งานหัตถกรรม งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    นอกจากนี้ศูนย์ฯ อินทนนท์ ได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มสหกรณ์ ฯลฯ การฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป