ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543  ที่บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง และกะเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธและคริสต์

 

 


 

 

ตำบลดอยแก้ว  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

 


 

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,150 เมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ลาดชัน สลับกับที่ราบหุบเขา เป็นแหล่งต้นน้ำ แม่น้ำแม่เตี๊ยะ

 

 


 

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 10   องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 18   องศาเซลเซียส   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,300  มิลลิเมตรต่อปี

 

 


 

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  2,218  คน  คิดเป็น  418  ครัวเรือน  ในพื้นที่  
4  หมู่บ้าน  10  หย่อมบ้าน
นับถือศาสนา พุทธ  และคริสต์  มีประเพณีนับถือผี

 

 


 

 

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด ถึงอำเภอจอมทอง กม.ที่ 58 เลี้ยวขวาเข้าถนน จอมทอง-น้ำตกแม่เตี๊ยะ (ข้างที่ว่าการอำเภอจอมทอง) อีก 7 กม. จะพบแยกขวาไปที่ทำการอุทยานน้ำตกแม่เตี๊ยะ เป็นถนนลูกลังตรงไปจนถึงทางเข้าบ้านห้วยส้มป่อย

 

 

  


 

1  เพื่อวางแผนพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้อย่างพอเพียง
2  เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3  เพื่อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

 


 

 

 

งานทดสอบสาธิตไม้ผล  พลับ พลัม  อะโวกาโด
แปลงสาธิตการปลูกกาแฟอราบิก้า
งานทดสอบสาธิตพืชผัก ได้แก่ กระเทียมต้น มะเขือเทศเชอรี่เหลือง สาธิตการปลูกผักในโรงเรือน
งานสาธิตไม้ผล  สาธิตการปลูกอะโวกาโดพันธุ์แฮส(Hass)  พลับ  องุ่น  และเคปกูสเบอรี่
งานสาธิตไม้ดอก สิตการปลูกไม้ตัดใบคือ สนซูงิ
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ภาคการเกษตร
งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืชจำนวน 4 ชนิด ได้แก่  พืชผักเมืองหนาว เช่น บร็อคโคลี่ มะเขือเทศเชอรี่เหลือง  คอสสลัดอินทรีย์  กะหล่ำดอกขาวอินทรีย์  บีทรูท กระเทียมต้น หอมญี่ปุ่น ผักกาดหัวอินทรีย์  และพริกแม๊กซิกัน
ไม้ผลเมืองหนาว เช่น พลับ P2 บ๊วย เคปกูสเบอรี่ อะโวกาโด พันธุ์  Hass  และกาแฟอาราบิก้า
พืชไร่ เช่น  ถั่วอะซูกิ  ถั่วมันมัน  ข้าวไร่  และถั่วลิสงหวาน
- งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร (หมูหลุม) 

 

 

 


 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 261 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาอาชีพ สภาพความเป็นอยู่และสังคมของเกษตรกรรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 545 ครัวเรือน ได้ส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตรให้เกษตรกร 6 ประเภท ได้แก่ ผัก GAP ผักอินทรีย์ ไม้ผล สมุนไพร กาแฟ และพืชไร่ รายได้ผ่านมูลนิธิโครงการหลวง รวม 2,935,342.25 บาท