ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและทำการส่งเสริมปลูกพืชไร่เป็นลำดับแรก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านส่งเสริมไม้ผลเขตร้อน และดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 6,000 ไร่

 

 


 

 

ตำบลบ้านปง  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

 

 


 

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  450 เมตร ประกอบด้วยป่าโปร่งผลัดใบ ดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง

 

 


 

อุณหภูมิสูงสุด 37   องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด 11   องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝน  1,277  มิลลิเมตรต่อปี

 


 

ประกอบด้วยเผ่าม้ง  308  คน และคนพื้นเมือง  2,039 คน รวม  2,347 คน
คิดเป็น   653   ครัวเรือน ในพื้นที่   6  หมู่บ้าน   13  หย่อมบ้าน
นับถือศาสนา พุทธ และคริสต์ บางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 27 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง
โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1269   เชียงใหม่-หางดง-สะเมิง จะพบป้ายศูนย์ทางซ้ายมือ เข้าไปอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นถนนดินลูกลัง ฤดูฝนการคมนาคมลำบาก

 

  


 

1 เพื่ออบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการประกอบ
   อาชีพที่เหมาะสม (อย่างน้อยให้มีรายได้พอกิน)
2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสังคม  การศึกษา  สาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชน
3 เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

 


 

 

 

งานทดสอบและสาธิต
การปลูกพืช  งานทดสอบพืชผัก ได้ทำการทดสอบสาธิตจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ มะระขาว กะหล่ำปมเขียว  ข้าวโพดหวานสองสี และบวบหอม
งานทดสอบและสาธิต ไม้ผล จำนวน 6 ชนิด  ได้แก่ มะม่วง มะละกอ ขนุน พุทรา ทับทิมเมล็ดนิ่ม และมะปราง
-  มะม่วง เพื่อศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ นำไปส่งเสริมกับเกษตรกร  พบว่ามีมะม่วงบางพันธุ์ เช่น มะม่วงพันธุ์นวลคำ  ปาล์มเมอร์ และเออร์วิน  สามารถให้ผลผลิตได้ดี และเป็นที่ต้องการของตลาด จึงได้ขยายหน่วยงานส่งเสริมแก่เกษตรกร
-  แปลงทดสอบไม้ผลเขตร้อน  เนื่องจากศูนย์มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน และแห้งแล้ง ทำให้ไม่สามารถปลกพืชเขตหนาวได้  จึงได้มีการนำไม้ผลเขตร้อนมาศึกษาและทดสอบ ได้แก่ น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง  มะปรางพันธุ์ทูลเกล้า ขนุน 5 สายพันธุ์  น้อยหน่า พุทธา และมะปราง 

 

 

 


 

 

 

 

เนื่องจากในปี พ.ศ. 2553 เกิดสภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง ทำให้คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐานของมูลนิธิฯ ศูนย์ฯ จึงส่งผลผลิตไม่ได้ตามแผน พ่อค้าในท้องถิ่นแย่งซื้อผลผลิตของเกษตรกร ไม่มีเครื่องมือและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สารตกค้าง