เมื่อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และโครงการพัฒนาไทย-จีน ซึ่งเป็นโครงการที่โครงการหลวงได้ร่วมมือกับไต้หวันในการพัฒนาชุมชนในตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยโครงการทุ่งเรา ทุ่งเริง ห้วยผักไผ่ และห้วยเสี้ยว ต่อมา พ.ศ. 2525 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพเกษตร ให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ครอบคลุมพื้นที่ 30,216 ไร่
500-800 เมตร
29 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และคนเมือง รวม 8 หมู่บ้าน ประชากร 3,450 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ระบบเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การพัฒนายุวเกษตกร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ยอดซาโยเต้ ลูกฟักแม้ว ดอกกุยช่ายไต้หวัน ถั่วแขก ข้าวโพดหวานสองสี ผักกาดกวางตุ้งต้น คะน้าฮ่องกง ผักกาดหอมใบแดง มะเขือม่วงก้านเขียว มะระหยก อาโวคาโด เสาวรสหวาน งาดำ ไก่กระดูกดำ

 

 

      ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที บนเส้นทางหลวงหมายเลข 1269 (เชียงใหม่-หางดง-สะเมิง)

  

 

        

 

53 หมู่ 9 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร 09 1851 7205
อีเมล: hn7042rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว (pdf) THAI, ENG