เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยมีสถาบันวิจัยชาวเขา จ.เชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย  ร่วมเป็นคณะทำงาน  ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวไทยภูเขาเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอดำ) บ้านโป่งผาลาด ปลูกพืชเขตหนาวทดแทนฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย โดยเมื่อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ และทอดพระเนตรความก้าวหน้าของการดำเนินงานของศูนย์ฯ ห้วยโป่ง เกษตรกรในพื้นที่จึงเกิดขวัญและกำลังใจที่จะประกอบอาชีพสุจริตโดยการปลูกพืชเขตหนาวและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงต่อไป

เป็นหุบเขา มีที่ราบระหว่างเขาเล็กน้อย ครอบคลุมพื้นที่ 11,124 ไร่

780-1,200 เมตร

21.75 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอดำและคนพื้นเมืองรวม 16 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 7,720 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชไร่ ชา กาแฟอาราบิก้าและเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ผักกาดขาวปลี ผักกาดกวางตุ้ง แตงกวาญี่ปุ่น เบบี้ฮ่องเต้ เสาวรส เคพกูสเบอร์รี เลม่อน สมุนไพร ชา กาแฟ  สัปปะรดสี กล้วยไม้ซิมบิเดี้ยม

 

 

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ระยะทาง 68 กิโลเมตร  ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ถึง หลัก กม.ที่ 64 จะมีทางแยกด้านซ้ายมือเข้าไปจนศูนย์ฯ ระยะทางอีก 3 กิโลเมตร

 

        

 

 

หมู่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 โทร 08 7190 1272
อีเมล: hp7038rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง (pdf) THAI, ENG