ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านการวิจัยเป็นลำดับแรก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านส่งเสริม จนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 489 ไร่

 

 


 

 

ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

 

 


 

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 700-1,000 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชัน ประมาณ 95% มีแหล่งน้ำขนาดเล็ก คือลำห้วยน้ำริน ห้วยแม่โถน้อย

 

 


 

อุณหภูมิต่ำสุด 13.6 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด  28.2 องศาเซลเซียส    อุณหภูมิเฉลี่ย   18.3      องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  1,075.5  มิลลิเมตร/ ปี

 


 

ประกอบด้วยมูเซอ1,358 คน และคนพื้นเมือง 241 คน กะเหรี่ยง 72 คน รวม1,671คน คิดเป็น 498 ครัวเรือน ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน 6 หย่อมบ้าน
นับถือศาสนา พุทธ และผี บางส่วนนับถือคริสต์

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมือเชียงใหม่  72 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง        

เส้นทางหลวงหมายเลข 118  เชียงใหม่ – เชียงราย
ระหว่างกิโลเมตรที่ 63-64 จะมีทางแยกซ้ายเข้าโครงการระยะทางประมาณ  9 กิโลเมตร จึงถึงที่ทำการศูนย์

 

  


 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่

 


 

 

 

งานทดสอบและสาธิต   พืชผัก จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ บร็อคโคโลนี มะเขือเทศดอยคำ  ผักกาดหวาน  ถั่วแขก  กะหล่ำปลีรูปหัวใจ   ยอดถั่วลันเตา  ปวยเหล็ง  เบบี้แครอท  ผักกาดหัว  และแรดิช
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
-  พืชผักปลอดสารพิษ ได้แก่ ผักกาดหวาน ผักกาดฮ่องเต้ ถั่วแขก บล็อกโคโลนี คะน้ายอดดอยคำ และคะน้าฮ่องกง ถั่วลันเตาหวาน และแรดิช
- ไม้ผล ได้แก่ มะเดื่อฝรั่ง มะม่วง แก้วมังกร บ๊วย พลับ สาลี่ เสาวรส และกาแฟ
-  ไม้ดอก ได้แก่ แคลล่าลิลลี่ ตุ่มเงิน-ตุ่มทอง เฟินเขากวาง เฟินหนัง  ดอกลิเอทริช และส่งเสริมผลิตดอกไม้แห้ง ได้แก่ บานไม่รู้รวยกะเหรี่ยง  ยูคาถ้วยทอง  ตุ่มเงินตุ่มทอง  ม่อนดอย ฐานบัวตอง และไฮเดรนเยีย  
-  พืชสมุนไพร ได้แก่ ทาย์ม เลมอนทาย์ม ออริกาโน ซอเรล และโรสแมรี่
-  ส่งเสริมปศุสัตว์ ได้แก่  แพะเนื้อ  ไก่ฟ้า สุกร ไก่ โคเนื้อ และปลา
-  พืชไร่ ได้แก่ ข้าวไร่ และพืชตระกูลถั่ว 

 

 

 

 


 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้มุ่งงานส่งเสริมภาคเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน