เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2525 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในพื้นที่ ลดการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ในระยะเริ่มแรกมูลนิธิโครงการหลวงได้ศึกษาหารูปแบบการส่งเสริมชาวเขาบนพื้นที่สูง เพื่อให้ชาวเขายอมรับพืชชนิดใหม่ปลูกทดแทนฝิ่น ได้แก่ ผัก ไม้ผล เฟินหนัง และพืชเขตหนาวชนิดต่างๆ ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยน้ำริน และทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน เกษตรกรในพื้นที่จึงเกิดขวัญและกำลังใจที่จะประกอบอาชีพสุจริตโดยการปลูกพืชเขตหนาวและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงต่อไป
เป็นภูเขาสูงชัน ครอบคลุมพื้นที่ 12,419 ไร่
400-1,100 เมตร
23 องศาเซลเซียส

ชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอดำ-มูเซอแดง) ปกาเกอะญอ และคนเมือง รวม 2 หมู่บ้าน (7 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 1,560 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และการปลูกไม้ตัดดอก ไม้ตัดใบ พืชไร่ กาแฟ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์พึ่งพาตนเอง และส่งเสริมการพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ คะน้าฮ่องกง บร็อกโคโลนี มะเขือเทศเชอร์รีแดง ซูกินี ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาวปลี มันเทศญี่ปุ่น มันฝรั่ง แคร์รอต เบบี้แคร์รอต ถั่วแขก ผักกาดหัว โอ๊คลีฟเขียว ผักกาดหอมใบแดง เฟินหนัง เบญจมาศ ลิอะทริส ออนิโธกาลัม เฟิร์นนาคราชฟิจิ เฟิร์นเขากวาง เสาวรส อาโวคาโด เคพกูสเบอร์รี่ พลับ บ๊วย ข้าวฟ้างแบน พุซซี่วิลโล่ สแตติสคสเปีย โรสแมรี่ อิตาเลี่ยนพาสเลย์ ถั่วแดง ถั่วอะซูกิ กัญชง อาราบิก้า

 

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ประมาณหลักกม.ที่ 63-64 จะมีทางแยกซ้ายตรงทางเข้าศูนย์ฯ รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร

 

 

        

 

 

136 หมู่ 8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
อีเมล: hnr7037rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน (pdf) THAI, ENG