ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านพืชผักเป็นลำดับแรก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานในด้านการปลูกไม้ผลเขตหนาวและการแปรรูปผลผลิต งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างยืน พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นมีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน  88,339 ไร่

 

 


 

 

หมู่ที่ 16  ตำบลท่าก๊อ   อำเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย

 

 


 

เป็นภูเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ    1,100 เมตร ลักษณะดินเป็นดิน Red Yellow Podzolie มีค่า pH ที่ 5.5-6

 

 


 

อุณหภูมิต่ำสุด 2 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด  30 องศาเซลเซียส    อุณหภูมิเฉลี่ย 24      องศาเซลเซียส   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย     1,870   มิลลิเมตร/ ปี

 


 

ประชากร    ประกอบด้วยเผ่าอีก้อ 713 ครัวเรือน เผ่ามูเซอ  477 ครัวเรือน เผ่ากะเหรี่ยง 13 ครัวเรือน และคนจีนฮ่อ  144  ครัวเรือน  รวม1,427 ครัวเรือน    
พื้นที่ 8  หมู่บ้าน 19  หย่อมบ้าน
นับถือศาสนา พุทธ และคริสต์ บางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 150   กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 เชียงใหม่-เชียงราย  ผ่านอำเภอเวียงป่าเป้า ถึง กม. 110 บ้านแม่ต๋ำ เลี้ยวซ้าย อีก 25 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง ครึ่ง  สภาพถนนทางขึ้นศูนย์เป็นดินลูกลัง ฤดูฝนการเดินทางลำบาก

 

  


 

1. เป็นแหล่งปลูกไม้ผลของมูลนิธิโครงการหลวง
2. เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลและพืชผัก
3. เป็นแหล่งฟื้นฟู และ อนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร โดยการ ปลูกไม้ผลทดแทนป่า
4. ให้เกษตรกรมีกิน มีใช้ มีความมั่นคง และ ยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งตนเอง  
    ของชุมชน ภายใต้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง

 


 

 

 

-  งานวิจัย  ดำเนินการวิจัยทดสอบ เปรียบเทียบพันธุ์ชา
-  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแบบยั่งยืน  โดยเน้นส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น  เพื่อทดแทนป่า ตามพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง  ได้ประโยชน์  4 อย่างส่งเสริมการผลิตพลับ บ้วย  เสาวรสรับประทานสด โดยเน้นคุณภาพ
-  งานส่งเสริมการปลูกผัก ได้แก่ กะหล่ำดาว กะหล่ำแดง และโกโบ
 ผลผลิตทางการเกษตร
-  พืชผัก ได้แก่ กะหล่ำดาว กะหล่ำดอก กะหล่ำปลีแดง ผักกาดขาวปลี พื้นที่ทั้งหมด 53 ไร่  เกษตรกร 53 ราย
-  ไม้ผล ได้แก่  สตรอเบอรี่ พลับ บ๊วย  พลัม  เสาวรส  ผลผลิตชา และกาแฟอราบิก้า 

 

 

 


 

 

จากสภาพพื้นที่และศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่  กับชนิดพืชที่ผลิตได้ มีพืชหลักได้แก่  ไม้ผลเขตหนาว  เป็นพืชที่มีรายได้หลัก  กาแฟและชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรในพื้นที่มีความพอใจ เกษตรกรยังมีการขยายพื้นที่ปลูก  โดยเฉพาะกาแฟ เพราะมีพื้นที่รองรับสามารถขยายพื้นที่ได้  เกษตรกรสามารถแปรรูปและนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายเอง  พืชรองได้แก่ผัก และไม้ผลเขตร้อนอื่น ๆ รวมถึงการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายผลไปยังหมู่บ้านบริวารเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการสร้างระบบนิเวศน์ให้ฟื้นกลับมาดังเดิม เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ