เมื่อ พ.ศ. 2522 ชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพจากบ้านบ่อเหล็ก  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  ไปอยู่ที่หมู่บ้านห้วยลึก เนื่องจากพื้นที่ทำกินเดิมไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก  และได้ยื่นถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอพระราชทานที่ดินทำกิน  ต่อมาปี พ.ศ. 2522 มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าไปช่วยเหลือชาวเขาในพื้นที่ โดยร่วมกับกรมป่าไม้แบ่งพื้นที่ในเขตป่าเสื่อมโทรม ให้เป็นแหล่งทำกินแก่ราษฎรชาวเขาหมู่บ้านห้วยลึก หลังจากนั้น จึงมีชาวเขาเผ่าม้งจากหมู่บ้านป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ และจาก จ.แม่ฮ่องสอน  อพยพเข้ามาสมทบ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2523 มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก เพื่อส่งเสริมด้านเกษตรกรรมแก่ชาวเขา
เป็นที่ราบสลับเนินเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน ครอบคลุมพื้นที่ 9,946 ไร่
500 – 900 เมตร
24 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง ลาหู่ และคนเมือง รวม 3 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 2,600 คน

      ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก  ดำเนินงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ และส่งเสริมอาชีพภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐานอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ผักอินทรีย์เมืองร้อน กุ่ยช่าย ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมห่อ ฟักทอง มะเขือเทศเชอร์รี มะเขือม่วงก้านเขียว-ก้านดำ อาโวคาโด มะม่วง เสาวรส องุ่น เคพกูสเบอร์รี ดอกหงอนไก่ ดอกเบญจมาศ ไม้กระถาง

 

     ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 95 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ – ฝาง เลยหลักกิโลเมตรที่ 95 ประมาณ 500 เมตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อยู่ด้านขวา ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที  

 

 

        

 

 

หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทร 08 1961 3174
อีเมล: ้สีา7040rpf@gmail.com

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก (pdf) THAI, ENG