เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.  2521   ชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพจากบ้านบ่อเหล็ก  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่   มาอยู่ที่บ้านห้วยลึก  เนื่องจากพื้นที่ทำกินเดิมไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและยื่นฏีกาถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานที่ดินทำกิน  ปี  2522  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีรับสั่งให้  หม่อมเจ้าภีศเดช    รัชนี   เข้าไปช่วยเหลือชาวเขา   ด้วยทรงเกรงว่าชาวเขาจะบุกรุกป่าและต้นน้ำลำธารมากยิ่งขึ้น  จึงได้ร่วมกับกรมป่าไม้พิจารณาพื้นที่ทำกินที่บ้านห้วยลึก ให้แก่ราษฎรชาวเขา  เหตุผลของการเลือกพื้นที่บ้านห้วยลึก ก็เพราะเป็นแหล่งพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกตัดไม้ไปจนหมดป่า   หลังจากนั้นก็ได้มีชาวเขาเผ่าม้งจากบ้านป่าเกี๊ยะ   อำเภอเชียงดาว  และจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน  อพยพเข้ามาสมทบ  ส่วนกะเหรี่ยงนั้นอาศัยอยู่บนพื้นที่อยู่แล้ว

 

 


 

 

ตำบลปิงโค้ง  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

 

 


 

พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน  มีระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่  500   ถึง   900   เมตร   พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ    600  เมตร  จะมีความลาดชันตั้งแต่  2   เปอร์เซ็นต์   ในบริเวณที่เป็นแอ่งที่ราบขึ้นไปจนถึง  16   เปอร์เซ็นต์  ในบริเวณที่เป็นภูเขาสูง  จัดอยู่ในลุ่มน้ำย่อยห้วยลึก  ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำแม่ปิง     

p> 

 

 


 

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ในช่วง  20.11  -  28.21  องศาเซลเซียส   อุณหภูมิสูงสุด  38   องศาเซลเซียส  และต่ำสุด  7  องศาเซลเซียส    ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี  1,770.9  มิลลิเมตร  เดือนที่มีฝนตกชุก คือ เดือน สิงหาคม  มีน้ำฝนเฉลี่ย  316.7  มิลลิเมตร

 


 

ประกอบด้วย  3  หมู่บ้าน   ชนเผ่าม้ง    คนเมือง   และมูเซอ  จำนวน รวม   3,145  คน        จำนวน      478     ครัวเรือน   
นับถือศาสนา  พุทธ  และคริสต์  บางส่วนนับถือผี

 

 


 

 

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง  ถึงกิโลเมตรที่ 95 ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 500  เมตร ถึงสำนักงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

 

  


 

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้พอกิน

2. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ และเทคโนโลยีมาใช้กับเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

4. เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างคุ้มค่า

 


 

 

 

ด้านการส่งเสริมอาชีพ   ด้านการปลูกพืช  จำนวน  6  ชนิด   ได้แก่  พืชผัก  สมุนไพร  ไม้ดอก   ไม้ผล   ดอกไม้แห้ง   และพืชไร่   และด้านเลี้ยงสัตว์  จำนวน  2   ชนิด   ได้แก่   ไก่ และหมู

 

 

 


 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยลึก บ้านใหม่สามัคคีและบ้านหนองเต่า ซึ่งในปี พ.ศ.2553 มีเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 361 ครัวเรือน โดยส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร 6 ประเภท ได้แก่ พืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอก ไม้ผลและพืชไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ส่งผลผลิตผ่านมูลนิธิโครงการหลวง เป็นจำนวนเงิน 9,438,664.99 บาท และมีรายได้ที่ไม่ผ่านมูลนิธิโครงการหลวง เป็นจำนวนเงิน 5,299,065 บาท รวมรายได้ในปี พ.ศ. 2553 ที่เกษตรกรได้รับเป็นจำนวนเงิน 14,737,729.99 บาท