เมื่อคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจ ตะเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย  ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539  ในโอกาสนี้นายจงนึ่ง  ศักดิ์สิทธานุภาพ  ผู้ใหญ่บ้านห้วยแล้ง  หมู่ 2 ต.ท่าข้าม  อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย  มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานให้โครงการหลวงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพที่มั่นคง  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและมูลนิธิโครงการหลวงเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง  ที่บ้านปอกลาง  หมู่ที่ 5   ต.ปอ   อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย  ขึ้นมาเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง  โดยประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้                    ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส  รัชนี  เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง เมื่อเดือนตุลาคม   พ.ศ.2542  เป็นต้นมา

 

 


 

 

195  หมู่ที่  5  บ้านปอกลาง   ตำบลปอ      อำเภอเวียงแก่น     จังหวัดเชียงราย

 

 


 

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงในแนวเหนือ-ใต้ขนาบข้าง  มีที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ตรงกลางมีแม่น้ำงาว  ความลาดชันของพื้นที่ร้อยละ  13-55  แม่น้ำที่สำคัญ คือ  ห้วยกุ๊ก  ห้วยส้าน  ห้วยนาน้อย  และห้วยหัด  ความสูงจากระดับน้ำทะเล  390 – 1,360  เมตร   ลักษณะดินเป็นดินหินปนทราย

 

 


 

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี  16,077.7  มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน 39.3  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ   9.0   องศาเซลเซียส  (ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ จ.เชียงราย กรมอุตุนิยมวิทยา)

 


 

ประกอบด้วยเผ่าม้ง    2,138    คน     เผ่าเย้า    315    คน     เผ่าขมุ     413     คน
            เผ่าไทลื้อ    5,409    คน   รวมทั้งสิ้น   8,275   คน     คิดเป็น    1,577    ครัวเรือนในพื้นที่      10     หมู่บ้าน  
นับถือศาสนา พุทธ และคริสต์ บางส่วนนับถือผี

 

 

 


 

 

ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 320  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง  ใช้เส้นทาง 118  เชียงใหม่-เชียงราย ถึงอำเภอเวียงแก่น ใช้เส้นทาง 115 ถึง กิโลเมตรที่ 58  บ้านโล๊ะ ให้เลี้ยวขวาแยกเข้าหมู่บ้านห้วยแล้งประมาณ 9 กิโลเมตร
เส้นทาง  1   จากตัวเมืองเชียงรายผ่านสี่แยกแม่กรณ์ตรงไปทางอำเภอเทิง  เลี้ยวซ้ายหน้าอำเภอเทิง     ผ่านบ้านต้า  อ. ขุนตาล  บ้านท่าเจริญ  เข้า บ้านหล่ายงาว  อ.เวียงแก่น  เลี้ยวขวาเดินทางไปอีก  10  กิโลเมตรถึงบ้านโล๊ะ  แยกเข้าบ้านห้วยแล้ง เดินทางขึ้นไปอีก  7  กิโลเมตร ระยะทางประมาณ  169  กิโลแมตร
เส้นทาง  2     จากตัวเมืองเชียงรายผ่านสี่แยกแม่กรณ์ตรงไปทางอำเภอเทิง   บ้านปางค่า  ภูชี้ฟ้า  ผาตั้ง  เข้าอำเภอเวียงแก่น  ถึงบ้านโล๊ะ  เข้าแยกบ้านห้วยแล้ง  เดินทางขึ้นอีก  7  กิโลเมตร  ระยะทางประมาณ  220  กิโลเมตร

 

  


 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรแบบยั่งยืน

2. เพื่อการทดสอบและสาธิตการผลิตพืชและสัตว์บนที่สูง

3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร

4. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 


 

 

งานทดสอบและสาธิต  ผักได้แก่      บล็อคโคลี และกะหล่ำปลี  ไม้ผล จำนวน 13 ชนิด ได้แก่      เสาวรส  พีช พลับ  อะโวกาโด  มะนาว  ส้มโอ ส้ม ลำไย มะม่วง เกาลัดจีน กีวี่ฟรุ๊ต  พลัมจูหลี  องุ่น
การเลี้ยงสัตว์   ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ชี้ฟ้า ฟาร์มสาธิตสุกร เป้าหมาย 1 ฟาร์ม  
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ด้านการปลูกพืช  จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชแบบผสมผสาน   ได้มุ่งเน้นเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและมีการให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมักไล่แมลงแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันโรคแมลง

 

 

 


 

 

 

 

ภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการโยกย้ายหัวหน้าในช่วงกลางปีงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ฯห้วยแล้ง ขาดการสานต่องานและเจ้าหน้าที่มีแผนการทำงานที่ไม่ชัดเจน โดยภาพรวมมีงานส่งเสริมของศูนย์ฯห้วยแล้งมี 2 อย่าง คือ หอมญี่ปุ่น และ องุ่น มีการปลูกผักในศูนย์ฯเพื่อส่งให้ศูนย์ฯ สะโง๊ะ สำหรับจำหน่ายในตลาดเชียงราย เพื่อหวังว่าจะเป็นพืชทางเลือกให้แก่ศูนย์ฯ ที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย