สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2512 ที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1,500 บาท ซื้อที่ดินในบริเวณดอยอ่างขางเป็นสถานีวิจัย ศึกษาทดลองพืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพแทนการปลูกฝิ่น
โดยทั่วไปเป็นแอ่งรูปร่างคล้ายกระทะ ประกอบด้วยเขาหินปูนและเขาหินดินดานมีความลาดชัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,213 ไร่
1,400 - 1,920 เมตร
17.7 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอดำ) จีนยูนาน ไทยใหญ่ และดาราอั้ง จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 6,551 คน

        ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยรวบรวมคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชเขตหนาวชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีงานผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจากแปลงสาธิตการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ภายในสถานีฯ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขา ในการเพาะปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ มาตรฐานระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) รวมทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร  จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา การอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ พีช พลับ บ๊วย กีวีฟรุต อาโวกาโด สตรอว์เบอร์รี กาแฟอาราบิก้า ชาจีน ผักอินทรีย์ กุหลาบ แคลล่าลิลลี่  ไม้กระถาง เห็ดพ๊อตโตเบลโล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เส้นทางที่ 1 สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง(ทางหลวงหมายเลข 107) เดินทางจนถึงอำเภอเชียงดาวบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 79 จะพบทางแยก (เส้นทางหมายเลข 1ในแผนที่) ถ้าเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกจะผ่าน ต.เมืองงาย บ้านอรุโณทัย บ้านหลวง เส้นทางจะค่อนข้างแคบแต่จะไม่ค่อยลาดชันเท่าใดนัก และเนื่องจากถนนเกือบตลอดทั้งสายจะไม่มี  สัญญาณโทรศัพท์ ดังนั้นช่วงเวลาที่จะสัญจรโดยถนนสายนี้ควรจะเป็นช่วงเช้าหรือกลางวันน่าจะดีกว่าช่วงบ่ายไปแล้ว เพราะถ้าเกิดรถเสียหรือมีปัญหาขึ้นมาจะติดต่อขอความช่วยเหลือค่อนข้างลำบาก  

     เส้นทางที่ 2 หากยังไม่เลี้ยวซ้ายที่ทางแยกหมายเลข 1 ก็ขับรถตามถนนเรื่อยมาจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 137 จะถึงเส้นทางหมายเลข 2 ตามที่แสดงในแผนที่ ซึ่งเส้นทางนี้จะเป็นสายหลักที่ใช้กันเป็นประจำ เมื่อมาถึงปากทางขึ้นดอยอ่างขางจะมีป้ายบอกด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับรถตามถนนขึ้นมา ทางเส้นนี้จะค่อนข้างลาดชันมาก จึงมีบริการเช่าเหมารถคิวสองแถวหน้าปากทางให้ขึ้นมาส่งได้ แต่หากตัดสินใจจะ       นำรถขึ้นมาเองก็ควรขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

     เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง กรณีที่เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ให้ขึ้นรถสาย เชียงใหม่-ฝางที่ คิวรถช้างเผือกในตัวเมือง  เชียงใหม่ มีทั้งรถตู้ และรถบัสคันใหญ่ และมาลงที่หน้าวัดหาญสำราญ(ตรงหลักกิโลเมตรที่ 137) มีบริการ รับ-ส่ง คิวรถสองแถว ซึ่งสามารถเหมารถต่อเพื่อขึ้นมาถึงดอยอ่างขางได้ติดต่อรถคิวปากทาง  ขึ้นดอยอ่างขาง : 053-884848 / 086-1947484 คุณส้ม

 

หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320 โทร 053 969 476 ถึง 8 แฟ็กซ์ 053 969 475
อีเมล: reportangkhang@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

ดาวน์โหลดข้อมูลสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (pdf) THAI, ENG