ขอความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานระบบERP-SAP (13 มค. 2560)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   การบันทึกการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
   การบันทึกการสร้างสินทรัพย์ที่ได้มาจากงวดก่อน AS92
 
 
   การบันทึกการจ่ายชำระหนี้เกษตรกร F-53
   จ่ายค่าแรงดอย
   Flow การจัดการคลังปัจจัยการผลิต MIGO
   วิธีการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ จากคัดบรรจุ ME21N
   วิธีการสั่งซื้อปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์)
 
 
   การสร้างหน้าจอเข้าสู่ระบบSAP
   การสร้างหน้าจอเข้าสู่ระบบSAP ตามประเภทของอินเตอร์เน็ต
   เอกสารการฝึกอบรมระบบบัญชีแยกประเภท
   เอกสารระบบจัดซื้อผลผลิต
   คู่มือการใช้งานระบบงานพัสดุและสินค้าคงคลัง
   คู่มือการใช้งานระบบจัดซื้อ
   คู่มือการใช้งานระบบบัญชีเจ้าหนี้และจ่ายเงินและระบบบริหารธนาคาร1
   คู่มือการใช้งานระบบบัญชีเจ้าหนี้และจ่ายเงินและระบบบริหารธนาคาร2
   คู่มือการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้
   คู่มือการวางแผนและการประมาณการผลผลิต
   วิธีการดูรายงานงบประมาณS_ALR_87013558
   กระบวนการรับและตัดแต่งผลิตผลที่ศูนย์_สถานี_แม่เหียะ
   วิธีการรับผลผลิต-แม่เหี๊ยะ
   วิธิสร้าง-MIRO
   การยกเลิก-MIRO
   MM_ขั้นตอนการวางแผนผลผลิต
   MM_วิธีการขอเสนอซื้อวัสดุและครุภัณณ์ (PR)
   MM_วิธีการเบิกของออกจากคลังหลังจากากรสั้งซื้อ
   MM_วิธีการปรับปรุงโรงงาน
   MM_วิธีการยกเลิก MIGO
   MM_วิธีการแก้ไข PO
   MM_วิธีการยกเลิก PO
   MM_วิธีการรับของหลังจากทำการสั่งซื้อ
   MM_วิธีการส่งผลผลิตจากศูนย์สถานีมายังตลาดเชียงใหม่
   Flow ปัจจัยการผลิต & เมล็ดพันธุ์
   Flow แบบสรุป
   การเบิกชดเชยศูนย์ฯ/สถานีฯ
   การเรียกดูการ์ดเจ้าหนี้รายตัว FBL1N
   การเรียกดูการ์ดลูกหนี้รายตัว FBL5N
   การตั้งเบิกเงินแบบมีหักประกันสังคม
   การพิมพ์ใบเบิกเงินและใบบันทึกบัญชี ZRPFFI001
   วิธีการดูงบประมาณคงเหลือ โดยใช้ ZFPSIF08_N1
   คู่มือการแก้ไขคำนำหน้าชื่อและข้อมูลธนาคาร XK02
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบซ่อมรถและระบบการเบิกน้ำมัน
   คู่บัญชีระหว่างกัน (17 กค. 2560) 
   คู่มือการระบุข้อมูลการเลือกธนาคารที่จะทำการโอนเงิน
   คู่มือการเพิ่มผู้รับเงินในระบบฐานข้อมูล (31 มค. 2560)
   คู่มือการเรียกดูเอกสารและค้นหาเอกสาร FB03 (31 มค. 2560)
   คู่มือการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (17 กค. 2560) 
   คู่มือการบันทึกรายการเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ การพิมพ์หนังสือรับรอง (15 มีค. 2561) 
   คู่มือการบันทึกรายการรับเงินสดจากหน่วยงานภาย (17 มีค. 2560)
   คู่มือการเรียกดู รายงาน S_ALR_87012284 (05 เมย. 2560)
   คู่มือการเรียกดู รายงาน ZFGLRP03 (05 เมย. 2560)
   คู่มือการเรียกดู รายงาน ZFGLRP05 (05 เมย. 2560)
   คู่มือการเรียกดู รายงาน ZFGLRP08 (05 เมย. 2560)
   คู่มือการเรียกดู รายงาน ZFGLRP20_N2 (05 เมย. 2560)
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการนำส่งรายได้ส่วนเกิน (01 สค. 2560) 
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับรายได้และการนำส่งรายได้ นอกเหนือจากเงินส่วนเกินกองทุนหมุนเวียน (17 กค. 2560)  
   คู่มือการใช้ T-Code : F-43
   คู่มือการใช้ T-Code : F-51 (18 กค. 2560)  
   คู่มือการใช้ T-Code : F-53 (18 กค. 2560)  
   คู่มือการใช้ T-Code : F-28 (3 เมย. 2560)  
   คู่มือรายงานการสั่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ (รายงานสรุปรายการรับซื้อจากเกษตรกร) (7 มิย. 2560)
   คู่มือเรียกดูรายงานตรวจสอบการสั่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ ME2L (แสดงรายการผลผลิต) (18 กค. 2560)  
   คู่มือเรียกดูรายงานตรวสอบการสั่งซื้อ รับของ และตั้งหนี้ ZLMMRP23 (ไม่แสดงรายการผลผลิต) (18 กค. 2560) 
   คู่บัญชีการรับรายได้ และ การจ่ายค่าใช้จ่าย อื่น  (26 กค. 2560) 
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง เงินสดย่อย (01 สค. 2560) 
   คู่มือการเพิ่มลูกหนี้เกษตรกร (21 สค. 2560) 
   คู่มือการยกเลิกเอกสาร FB08 (26 ตค. 2560) 
   ขั้นตอนเบื้องต้นในการตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย (27 ตค. 2560) 
   คู่มือการบันทึกการรับเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (หน่วยงานทั่วไป) (8 พย. 2560) 
   รายงานงบประมาณ ZFPSIF08_N1 (8 สค. 2561) 
   
  เงินสำรองจ่าย
   เงินสำรองจ่าย - คู่บัญชีการบันทึกเงินสำรองจ่าย (23 พค. 2561) 
   เงินสำรองจ่าย - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง เงินสำรองจ่าย
   เงินสำรองจ่าย - การบันทึกตั้งเงินสำรองจ่ายของศูนย์ (01 สค. 2560) 
   เงินสำรองจ่าย - ขั้นตอนการจองงบประมาณ
   เงินสำรองจ่าย - การบันทึกจ่ายเงินสำรองจ่ายให้ศูนย์
   เงินสำรองจ่าย - การบันทึกรับเงินสำรองจ่ายเข้าศูนย์ (19 เมย. 2560)
   เงินสำรองจ่าย - การบันทึกการเคลียร์เงินทดรองจ่ายของส่วนกลาง
   
  เงินทดรองจ่าย
   การตั้งหนี้เงินทดรองจ่าย (บัญชีหน่วยงาน) F-43 (6 กย. 2561) 
   การจ่ายชำระเงินทดรองจ่ายให้พนักงาน (การเงิน) F-53 (6 กย. 2561) 
   ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายบุคคลภายนอก (บัญชีหน่วยงาน) F-43 (6 กย. 2561) 
   เคลียร์เงินทดรอง (งานบัญชี) F-51 (6 กย. 2561) 
   กระบวนการการบันทึกเงินทดรองจ่าย (กรณีเงินทดรองจ่ายสูงกว่าค่าใช้จ่าย) (6 กย. 2561) 
   กระบวนการการบันทึกเงินทดรองจ่าย (กรณีเงินทดรองจ่ายต่ำกว่าค่าใช้จ่าย) (6 กย. 2561) 
   กระบวนการการบันทึกเงินทดรองจ่าย (กรณีเงินทดรองจ่ายเท่ากับค่าใช้จ่าย) (6 กย. 2561)