เป็นพืชอาหารที่เก่าแก่ที่สุดพืชหนึ่งได้มีการเพาะปลูกกันมา ซึ่งบริโภคได้ทั้งเมล็ด และน้ำมันสกัดจากเมล็ด เมล็ดงาใช้ในการประกอบอาหารโดยตรง เนื่องจากมีกลิ่นและรสเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้หากนำไปสกัดเป็นน้ำมันจะได้ถึงประมาณ 40-60% และมีโปรตีนที่จำเป็นอีก 7-25%