การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 11เมษายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2562

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/ 2562

องคมนตรีประชุมติดตามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่ 3 เมษายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปร่วมประชุมติดตามงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางรวมทั้งเป็นประธานการลงนามและรับมอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

องคมนตรีประชุมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

วันที่ 15 มีนาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

วารสารโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC