การสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดงานการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ในวันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

Prince of Bhutan, DashoJigmeDorjiWangchuck เสด็จเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

 Prince of  Bhutan, DashoJigmeDorjiWangchuck เสด็จเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557

ค่ายเยาวชนโครงการหลวง

วันที่18-21 สิงหาคม 2557 งานพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข มูลนิธิโครงกรารหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ  ได้จัดค่ายเยาวชนโครงการหลวงขึ้น ณ ห้องประชุมดอยคำ

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 335/53

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2557  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก 

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC