ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 345/63

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ได้ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ค่ายพัฒนาเยาวชนโครงการหลวง2558

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 งานพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข โดยการร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้จัดค่ายพัฒนาเยาวชนโครงการหลวง ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

คณะผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558 คณะผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง 

มูลนิธิโครงการหลวงจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการให้บริการ”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิโครงการหลวง โดย แผนกบุคคล ฝ่ายสำนักงาน ได้จัดการอบรมหลักสูตร เทคนิคการให้บริการ ( Service Mind) ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ 

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC