แถลงข่าว งานโครงการหลวง 45

วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "โครงการหลวง 45" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2557 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โครงการตำบลบ้านปง น่าอยู่ น่าเที่ยว ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและห้วยเสี้ยว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและห้วยเสี้ยว ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม  “โครงการตำบลบ้านปง น่าอยู่ น่าเที่ยว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557”

ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงบรรยายพิเศษ ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ วิชาชีพองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ” ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

ผลการออกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสา พัฒนาโครงการหลวง ครั้งที่ 333/51

วันที่ 21 มิถุนานยน 2557 คณะทำงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง พร้อมด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ออกปฏิบัติงานบริการหน่วยแพทย์ฯเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

แนะนำผลิตผลโครงการหลวง ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC