องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  

มูลนิธิโครงการหลวงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลผลิตสู้ภัย โควิด-19

มูลนิธิโครงการหลวงมอบผลิตผลสด สะอาด ปลอดภัย แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรจิตอาสา เรือนจำ โรงพยาบาล ด่านคัดกรอง และ องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ

องคมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 64

วันที่ 15 เมษายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนของมูลนิธิโครงการหลวงจากประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 64 ในรูปแบบ VDO Conference 

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปร่วมประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ชุนชนคาร์บอนต่ำโครงการหลวง
ปัจจุบันการแปรปรวนของภูมิอากาศ การเกิดสภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน

ข้อมูลพื้นฐานสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง วารสารโครงการหลวง แนะนำผลผลิต ผลิตภัณฑ์ E-Library CMUL OPAC