การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 12/ 2562 

การประชุม การจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม การจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

งานสัมมนา สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่างแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ชุนชนคาร์บอนต่ำโครงการหลวง
ปัจจุบันการแปรปรวนของภูมิอากาศ การเกิดสภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน

วารสารโครงการหลวง แนะนำผลผลิต ผลิตภัณฑ์ E-Library CMUL OPAC INTERNATIONAL CONFERENCE