การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562 

มูลนิธิโครงการหลวงทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

นที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมกราคม 2562 

ชาวเขากับการดูแลสุขภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาให้มีศักยภาพแบบองค์รวม สามารถพึ่งพาตนเองได้

ท่องเที่ยวโครงการหลวง KM โครงการหลวง E-Library CMUL OPAC